مديريت عمومی بررسی مالیه دهنده (بزرگ ، متوسط ، كوچك) بست 4

  Ministry of Finance
Bachelor's Degree   Ghor, Afghanistan Full Time 586
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

چك و كنترول دوسيه ها ، اسناد مصارف مودي و بررسي اسناد ماليه دهنده جهت حصول اطمينان از جمع آوري بهتر عوايد و جلوگيري از فرار ماليات

Skills Required:

Office Package (MS Word, MS Excel, MS Access)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

ترتيب پلان كاري ( ماهوار ، ربعوار و سالانه ) به اساس پلان كاري مستوفيت بمنظور رسيدن به اهداف تعين شده .

حصول اطمينان از مبالغ درست ذمت ماليه مودي ايكه در قانون ماليات بر عايدات واضح شده بمنظور جلوگيري از كتمان ماليه.

بررسي دوسيه هايكه توسط آمريت تحليل خطر اختصاص داده شده بمنظور اطمينان از فرار عوايد.

ترتيب پيشنهاد براي طرح استراتيژي ها و طرزالعمل هاي جديد بمنظور پروسه بررسي بهتر.

تعقيب قواعد و پاليسي هاي داخلي بررسي رياست عوايد كه تمام روند هاي بررسي در آن تشريح گرديد غرض شفافيت امور.

جمع آوري معلومات و درك فعاليت هاي نهاد غرض تكميل دوسيه هاي تحت بررسي.

ترتيب پلان تطبيقي از روند پروسه بررسي نهاد هاي كه رسماً به گروپ هاي بررسي ارسال شده بمنظور جمع آوري دقيق عوايد.

مصاحبه نهائي با ماليه دهنده غرض صدور سنجش ها ، نوشتن گزارش بررسي و رسيدگي به قضاياي ممكنه بمنظور قناعت و يا عدم قناعت مودي.

كنترول از صورت بررسي اسناد مربوط به فعاليت هاي ماليه دهنده غرض اطمينان از صحت بودن آن.

تحرير مصارف غير قانوني ماليه ده مطابق قانون ماليات بر عايدات و سفارش پيرامون تحصيل ماليه.

اجراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. لسانس مرتبط به وظيفه ، به درجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): يك سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

تحليل و تجزيه گزارشات ، مديريت ارتباطات ، بلديت به لسان هاي ملي كشور، بلديت كامل به قوانين و پاليسي هاي مرتبط به وظيفه، آشنائي كامل به پروگرام هاي كمپيوتر مرتبط به وظيفه.

Job Keywords:

مديريت عمومی بررسی مالیه دهنده (بزرگ ، متوسط ، كوچك) بست 4
This job is expired