مديريت عمومی حوزه مالیاتی) بست 4

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 245
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

تحلیل ، تشخيص و تثبيبت ماليات ثابت و ماليه موضوعي و حصول اطمينان از سنجش ماليات بمنظور جمع آوري ماليات و اتخاذ تصاميم از فرار عوايد.

Skills Required:

Computer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:


ترتيب پلان هفته وار ربعوار و سالانه مطابق به پلان مدير مربوطه غرض رسيدن به اهداف تعين شده .

نظارت و كنترول اجراات حوزه مالياتي مربوطه غرض تطبيق پلان عوايدي.

تشخيص ماليه دهنده در ساحه مربوطه غرض ثبت و تثبيت ماليات.

اطمينان از سنجش و حصول ماليات ثابت و ماليه بر كرايه از ماليه دهندگان ساحه مربوطه غرض شفافيت امور.

تهيه و ارايه گزارش از اجراات در مورد تمام فعاليت هاي اداره ماليات در ساحه مربوطه بمنظور حل مشكلات و اخذ هدايات.

نظارت از حفظ و نگهداشت اسناد ماليه دهنده و اوراق مربوطه بطور دقيق و مكمل غرض ارائيه معلومات.

ارائيه معلومات به پرسش هاي ماليه دهنده و كارمندان در مورد تطبيق طرزالعمل هاي اداره مالياتي به منظور آگاهي بهتر مودي.

ارائيه مشوره درقسمت طرح استراتيژي ها و طرزالعمل هاي جديد بمنظور تحصيل ماليات و اطاعت پذيري ماليه دهنده.

تحليل و تشخيص ريسك در ساحات جمع آوري عوايد بمنظور اتخاذ تدابير لازم از فرار عوايد.

استفاده درست و موثر از سيستم كمپيوتري اداره مالياتي كشور (سكتاس) به منظور هماهنگي ، شفافيت و تسريع در پروسه كاري.

اجراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): يك سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

تحليل و تجزيه گزارشات ، مديريت ارتباطات ، بلديت كامل به قوانين مرتبط به وظيفه، بلديت به زبان انگليسي و آشنائي كامل به كمپيوتر مرتبط به وظيفه و مهارت استفاده درست و معقول از سيستم تنظيم ماليات(سكتاس).

Job Keywords:

مديريت عمومی حوزه مالیاتی) بست 4
This job is expired