مدیریت عمومی جذب سرمایه گذاری نواحی - بست چهار

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 814
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-210
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:14
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

مدیریت و فراهم آوری تسهیلات سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی سکتور خصوصی، فراهم نمودن زمینه مساعد برای اشتغال زائی، مانع شدن از فرار سرمایه، ارایه خدمات عامه بهتر و بلند بردن سطح عواید شاروالی کابل.

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده

2.     طرح و تدوین پالیسی جذب سرمایه ها در هماهنگی با ریاست جذب سرمایه ها .

3.     طرح و ترتیب نمودن پلان های کوتاه المدت، میان المدت و طویل المدت به منظور رشد انکشاف سکتور خصوصی و جذب سرمایه ها در مطابقت به پلان عمومی مرکز.

4.     طرح و ترتیب معیارهای انتخاب پروژۀ مشارکت، شاخص های ارزیابی پروژۀ مشارکت، در سطح ناحیه

5.      مرور و بررسی طرح های ارایه شده و ارایه مشوره به ریاست مربوطه

6.     بررسی پروژۀ های مشارکت عامه از لحاظ قانون مشارکت عامه و خصوصی ، مقرره مشارکت عامه و خصوصی در سطح ناحیه

7.     بررسی پروژه های مشارکت عامه مبنی بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و و ارایه مشوره به ریاست مربوطه.

8.     نظارت از امور کاری کارمندان وحصول اطمینان از تطبیق به موقع پلان داده شده و اجراات آن.

9.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

10.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

11.  ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

12.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

·       داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      مهارت و توانائی در ارتباطات .

o      توانائی پلانگذاری وارتباطات و آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      تسلط به (به لسان های ملی وآشنائی به لسان انگلیسی)

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx