مدیریت عمومی جمع آوری محصول صفایی نواحی - بست چهارم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1121
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-211
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

مدیریت و تنظیم امور جمع آوری محصول صفایی جایدادها مطابق به قانون ،مقررات ولوایح. 

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده

2.     مدیریت ، تنظیم و ترتیب دفاتر محصول جایدادهای پلانی و غیر پلانی ،آویزهای بانکی، محصولات صفایی جایدادها غرض حصول اطمینان از نظم کاری 

3.     نظارت وتوزیع فورمه های محصول صفایی جایدادهای پلانی و غیرپلانی برای اخذ محصول وتهجائی و ثبت فورمه های قیمت گذاری به دفاترمربوط و نقل دفاترعواید ازیک سال به سال دیگر به منظور انتظام امورو تأمین شفافیت .

4.     حصول اطمینان ازتحصیل محصول شهری مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده وترتیب و توزیع کتابچه های محصول شهری بعد ازتحویلی قیمت آن به مالکین جایدادها.

5.     مدیریت و نظارت کارمندان در امورثبت و معامله آویزهای بانکی از مدرک محصول شهری به دفاتر مربوطه غرض اجراات مؤثر

6.     مطالعه وتکمیل گزارشات جمع آوری عواید از بابت محصول شهری برویت دفاتر و وآویزهای بانکی غرض تصحیح وارسال به ریاست عواید شاروالی .

7.     تسریع و قانونمند سازی جمع آوری عواید ناشی ازمحصول شهری و حصول عواید پرداخت ناشده ازجانب مالکین جایداد ها .

8.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

9.     مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

10.  ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

11.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

o      حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

  حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارتهای مدیریتی و مسلکی

o      توانائی و مهارت درامورمالی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx