مديريت عمومي خزينه تقاعد بست 4

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 419
Date Posted:Sep 12, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

مديريت ، تنظيم و اجراي امور حقوق متقاعدين در سطح ولايت.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

طرح و ترتيب پلان كاري ( ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومي رياست جهت نيل به اهداف تعين شده.

تطبيق قوانين ، پاليسي ها، استراتيژي و برنامه هاي وزارت به منظور تحقق اهداف اداره مربوط.

ارايه نظريات در رابطه به چگونگي بانكي ساختن پرداخت حقوق متقاعدين غرض ايجاد سهولت براي شان.

تثبيت حقوق متقاعدين در مطابقت به قوانين ، مقررات و فرامين غرض حصول اطمينان از صحت بودن آن.

بررسي و اجراي اسناد جديد متقاعدين و محاسبه حقوق آنان با درنظر داشت قوانين و مقررات غرض اجراي تقاعد.

بررسي و تطبيق حواله هاي م 12 فورم درخواستي تقاعد با دفتر م40( دفتر معاشات و كسرات) حقوق متقاعدين جهت صحت بودن آن.

اجرا و بررسي از صورت تاديات حقوق متقاعدين ملكي و نحوه اجراي چك هاي متقاعدين جهت رفع مشكلات و بهبود اجراات.

مديريت و نظارت از اجراات كاركنان تحت اثر به منظور انسجام و بهبود امور محوله.

.اجرا و تطبيق چك و آويز هاي بانكي با دفتر م 30 و مطالعه دقيق حواله و ساير اسناد مربوط جهت صحت بودن.

تامين روابط و هماهنگي با ادارات ذيربط غرض اجراي حقوق تقاعد متقاعدين بسطح ولايت مربوط.

اجراي ساير وظايف كه از طرف مقامات ، مطابق قوانين و مقررات و اهداف اداره به وي سپرده ميشود

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): يك سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

توانائي مديريت ، افهام و تفهيم ، ارتباطات و پلانگذاري – آشنائي با پروگرام هاي كمپيوتري (ورد و اكسل).

Job Keywords:

مديريت عمومي خزينه تقاعد بست 4
This job is expired