مدیریت عمومی کرایه جات نواحی - بست چهارم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1552
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-212
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:16
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

سازماندهی وتنظیم امورتثبیت و جمع آوری کرایه جایداد های شاروالی ، جایدادهای مؤقتی و قراردادی، دوکاکین وغرفه ها ، مندوی ها ومارکیت ها مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده . 

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:


1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده

2.     مدیریت توزیع تعرفه های تحویلی کرایه دوکاکین وغرفه ها برای دوکانداران و قراردادیان غرض تحویل بحساب بانکی شاروالی 

3.     تنظیم وترتیب دفاترکرایه جات ، دفتر بانکی ومعامله آویزهای تحویلی کرایه جات، دفاتربقایا و تحصیل آن غرض ثبت وانسجام اموراداری.

4.     تثبیت کرایه دوکاکین که موقتاً درملکیت شاروالی فعالیت دارند مطابق به لایحه کرایه ملکیت های شاروالی وثبت آنها مطابق به منظوری ریاست عواید شاروالی .

5.     پیگیری از تمام ساحات ملکیت های شاروالی که درآن اشخاص ویا ادارات دولتی فعالیت دارند وآنعده ملکیت های شاروالی که به شکل قرارداد فعالیت دارند غرض حصول اطمینان ازپرداخت کرایه درمطابقت به لایحه ترتیب شده.

6.     کنترول از سپردن تعرفه های تحویلی کرایه برای دوکانداران و قراردادی ها و تحصیل بقایای کرایه غرض اطمینان از ارائه وثبت آویزهای بانکی بابت تحویلی کرایه

7.     حصول اطمینان از ثبت و معامله آویزهای بانکی ازمدرک تحویلی کرایه جات به دفاترمربوطه غرض اجراات مؤثر وانتظام کاری.

8.     پیشبرد امور اداری ،ترتیب گزارشات جمع آوری عواید ازبابت کرایه جایدادهای شاروالی کابل، دوکاکین ،غرفه ها ، مندوی ها مارکیت ها برویت دفاترو وآویزهای بانکی غرض تصحیح وارسال به ریاست عواید شاروالی .

9.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

10.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

11.  ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

12.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود . 

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o   حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      توانائی ومهارت درامورمالی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx