مدیریت عمومی مالی و حسابی - ننگرهار برشنا

  DABS
Bachelor's Degree   Nangarhar, Afghanistan Full Time 616
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0140
Closing Date:Nov 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کنترول و بررسی یومیه، ارزیابی راپور های حسابی، تقدیم نمودن راپور ها به وقت و زمان.

Duties & Responsibilities:


  1. کنترول و بررسي يوميه از تماماً اسناد مدیریت مالي و حسابي حوزه.
  2. غور و مطالعه دقيق اسناد حسابی، مالی و نقدي بشمول اسناد مديريت مواد وجايداد حوزه.
  3. ارزيابي راپور هاي حسابي ترتيب و تنظيم و امضاء آن به وقت و زمان خويش.
  4. کنترول و نظارت بوديجه مطابق تخصيص طبق پلان منظور شده.
  5. ترتيب و تنظيم اسناد چکوارده و چکصادره مديريت جنسي بعد از ارزيابي امضاء آن.
  6. بررسي از امورات يوميه بانکي، اويز هاي بانکي، عوايد و مصارف و تحويل پول در بانک ها
  7. تقديم نمودن ژورنالهاي حسابي ماهوار به وقت و زمان آن به مرجع مربوط.
  8. جمع آوری ارقام عواید و مصارف جهت آرایه راپور های مطلوبه اعم از ګذارشات راپور های اجراات ربعوار وسایر راپور های طرف ضرورت مقامات مرکزی و ارګان ذیربطه.

Job Requirement:

    داشتن درجه لیسانس (اقتصاد و اداره و تجارت ) با  دو سال تجربی کاری مرتبط به وظیفه 

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد . 

داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

توانایی تکلم با زبانهای محلی و انگلیسی.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

انعطاف پزیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

توانایی کار بشکل گروهی.

Job Location:

Afghanistan, Nangarhar
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc