مديريت عمومی سنجش ابتدانيه ماليات و (گروپ ها) بست 4

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 348
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

تحليل و پروسس نهائي صورت سنجش ماليه ، توحيد ارقام عوايد ، كنترول از صورت تطبيق ارقام عوايد جهت ارايه ارقام درست به ادارات ذيربط و آمرين مطابق به قانون و مقررات اداره

Skills Required:

Computer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:


ترتيب پلان كاري ( ماهوار ، ربعوار و سالانه ) به اساس پلان كاري مستوفيت بمنظور رسيدن به اهداف تعين شده .

ترتيب گزارش م 27 ترتيب شده در سكتاس بخاطر تطبيق راپور بانك ها و خزاين از تحويلي هاي روزمره عوايد به حساب دولت.

گزارش ختم حسابات معلق به آمريت تحصيل ماليات و تطبيق قانون غرض حصول.

ترتيب راپورهاي عوايد ماهوار توسط فورم م29 و تطبيق آن با سيستم راپور كمپيوتري و افميس و آرتس.

كنترول از صورت تطبيق ارقام عوايد و باقيات با صورت حسابات بانكي غرض اطمينان از تحويلي هاي ماليات.

رهنمائي كارمندان در امور اجراي كاري غرض بلند بردن كيفيت كار.

ارائه اسناد شركت ها به گروپ بخش مربوطه غرض ثبت ماليه و آگاهي شركت ها پيرامون تاديه ماليه ذمت شان.

توحيد ارقام عوايد باساس كود ها غرض ارائه به مقام رياست.

استفاده درست و موثر از سيستم كمپيوتري اداره مالياتي كشور( سكتاس) به منظور هماهنگي ، شفافيت و تسريع در پروسه كاري.

اجراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): يك سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

بلديت به لسان هاي ملي كشور، افهام و تفهيم ، ارتباطات و بلديت به كمپيوتر مرتبط به وظيفه

Job Keywords:

مديريت عمومی سنجش ابتدانيه ماليات و (گروپ ها) بست 4
This job is expired