مدیریت عمومی تحصیل عواید لوحه ها - بست چهارم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 927
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-208
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:12
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

مدیریت و نظارت از امور جمع آوری و تحصیل به موقع عواید.

Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان کاری مربوط درمطابقت به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف از قبل پیش بینی شده.

2.     حصول اطمینان از ترتیب دیتابیس تحصیل لوحه ها در سطح ناحیه به منظور دسترسی سریع به معلومات

3.     دریافت چشمه های جدید عوایدی از بابت لوحه ها، بلبورد ها و ساینبورد ها به منظور جمع آوری عواید بیشتر

4.     نظارت و کنترول از حصول عواید باقیات و طلبات گذشته

5.     حصول اطمینان اجراات به موقع و جمع آوری و تحصیل به موقع عواید.

6.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

7.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

8.     مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

9.     ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

10.  اجرای سایر وظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ،مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:


1.     درجه تحصیل

  • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های مدیریت عمومی، اقتصاد ، مدیریت مالی و حسابی و به دارنده گان تحصیلات بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود .

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o      توانائی ومهارت در امورمالی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx