مدیریت عمومی تحصیل عواید تخلفات نواحی - بست چهار

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 777
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-207
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:16
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

سازماندهی و تنظیم امور جمع آوری عواید ناشی از تخلفات مطابق به قانون ، مقررات ولوایح منظورشده.

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛

2.     طرح وترتیب پلان تحصیل عواید تخلفات درمطابقت به پلان عمومی داده شده جهت تحصیل به موقع ومنظم آنها.

3.     حصول اطمینان از ثبت فورمه های تخلفات به دفاترمربوط غرض انسجام اموراداری

4.     نظارت از تنظیم وترتیب دفاترتکس های متنوع شامل تخلفات تنظیفی و سرسبزی غرض تأمین نظم دفتری .

5.     حصول اطینان از توزیع فورمه های جرایم تخلفاتی برای اخذ پول جرمانه وثبت فورمه های متذکره به دفاترمربوط به منظور انتظام امورو تأمین شفافیت .

6.     نظارت از ثبت و معامله آویزهای بانکی ازمدرک تحویلی پول تخلفات به دفاترمربوطه غرض اجراات مؤثر وانتظام کاری.

7.     پیشبرد اموراداری ، ترتیب گزارشات جمع آوری عواید ازبابت تخلفات برویت دفاترو وآویزهای بانکی غرض تصحیح وارسال به ریاست عواید شاروالی

8.     تسریع وقانونمند سازی جمع آوری عواید ناشی از تخلفات به منظور تحقق اهداف پلانی جمع آوری عواید واصلاح شهروندان جهت رعایت قانون ،مقررات و لوایح مربوط .

9.     ارائه مشوره های مؤثر به اداره مربوط غرض بهبود دراجراات و قانونمند سازی اموردرقبال برخورد شهروندان و اصناف غرض کاهش تخلفات .

10.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

11.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

12.  ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

13.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

حداقل درجه تحصیل

o     حد اقل داشتن درجه لیسانس در رشته های اقتصاد ، مالی و حسابی ، اداره و تجارت و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 .2تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

o     داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری الزامی میباشد..

.3مهارت های دیگر (كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o     استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx