مدیریت عمومی تنظیم ترانسپورت جنازه ها ریاست امور کلتوری - بست چهارم

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 763
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:KM-HR-360
Closing Date:Apr 24, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:  

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

تنظیم و توظیف موترجنازه برای همشریان کابل به منظور تشیع وتدفین مطابق به مقررات ولایحه مربوط .

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤولیت ها:

1.     ترتیب پلان کاری مربوط درمطابقت به پلان مدیریت عمومی سالون های فاتحه خوانی به منظور انسجام وهماهنگی مؤثر امور.

2.     توظیف موترجنازه برای همشریان حسب تقاضا به منظور تشیع وتدفین میت .

3.     وارسی وفعال نگهداشتن موترهای جنازه به منظورارائه خدمات درمراسم تشیع جنازه میت .

4.     توظیف موترهای جنازه طبق تقاضای همشریان مطابق به مقررات ولایحه مربوط.

5.     ایجادهماهنگی بابخش صالون های فاتحه خوانی به منظور همسویی اجراات .

6.     جمع آوری واخذ تکس ازموترهای جنازه مطابق به لایحه مربوط بحساب شاروالی کابل.

7.     ارائه طرح ها وپیشنهادات به اداره مربوط به منظور بهبود و ازدیاد وسایط جنازه جهت ایجاد سهولت های بیشتر برای همشریان کابل

8.     ارائه مشوره های مؤثربه اداره مربوطه به منظور بهبود دراجراات ورفع مشکلات موجود درعرصه خدمات اجتماعی.

9.     اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح درمطابقت به قانون ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

o         حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره تجارت، اداره و پالیسی عامه، انجنیری اتومیخانیک و سایر بخش های مرتبط به درجه تحصیلی بالاتر در بخش های فوق ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o         حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o         بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی

o        آشنایی با پروگرام های کمپیوتری مرتبط به وظیفه

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM Application Form 5.docx