مديريت عمومی تطبيق قانون و حصول ماليات) بست 4

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 194
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

مستوفيت ولايت غور يك اداره مالي و حسابي و واحد دومي وزارت ماليه يك ارگان مالي به سطح ولايت غور ميباشد كه مسئول جمع آوري عوايد بصورت شفاف مطابق پلان عوايد سالانه ميباشد و هم چنان تاديه مصارف ادارات و واحد هاي دومي وزارت ها را در سطح ولايت عهده دار ميباشد.

Job Summary:

نظارت از تحصيل ماليات ، رفع تغييرات وضع شده بالاي ماليه دهنده گان به وقت و زمان معين جهت اطاعت پذيري و تطبيق بهتر قانون ماليات بر عايدات.

Skills Required:

Computer Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:


ترتيب پلان كاري ( ماهوار ، ربعوار و سالانه ) به اساس پلان كاري مستوفيت بمنظور رسيدن به اهداف تعين شده .

گزارش دهي روزمره در مورد تمامي اقدامات معمول تطبيق قانون در برابر ماليه دهنده گان اطاعت ناپذير حين ارجاع دوسيه هاي ماليه دهنده از بخش انتخاب دوسيه بمنظور اطمينان از تحصيل ماليات.

تامين ارتباط و هماهنگي با آمريت عرضه خدمات ثبت معلومات و تنظيم دوسيه هاي ماليه دهنده گان و آمريت بررسي غرض تبادل نظريات پيرامون موضوعات مالياتي.

ارائيه معلومات از عدم پرداخت و جرايم كه از طرف بخش هاي مربوطه ارسال گرديده و فراهم نمودن معلومات در مورد عدم ارائيه اظهار نامه و باقيات غرض تصميم گيري تطبيق قانون.

اجيراي فعاليت هاي تطبيقي در مورد رديابي ماليه دهنده گان كه در آدرس ثبت شده سكونت ندارند بمنظور عدم فرار از باقيات.

ترتيب مكاتيب به وزارت امور داخله څارنوالی و بخش هاي مربوطه غرض تحصيل ماليات در صورت عدم اطاعت پذيري.

.رسيدگي به سوالات پيرامون فعاليت هاي تطبيق قانونو حمايت از جلسات آگاهي دهي ماليه دهنده گان غرض اطاعت پذيري

مسدود نمودن فعاليت ماليه دهنده گان اطاعت ناپذير مطابق به احكام قانون گمركات و ساير مقرره و طرزالعمل هاي مربوطه جهت رسيدگي به تمامي فعاليت هاي قروض (آينده).

رفع تعذيرات وضع شده در مورد ماليه دهنده گاني كه از قانون ماليات بر عايدات اطاعت پذير ميشوند.

نظارت از تحصيل ماليات و شامل نمودن آن بحساب عوايد دولت بمنظور اطمينان از تحصيل باقيات.

اجراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): يك سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

تحليل و تجزيه گزارشات، بلديت به لسان هاي ملي كشور ، مديريت ارتباطات ، بلديت كامل به قوانين و پاليسي هاي مرتبط به وظيفه، بلديت به كمپيوتر مرتبط به وظيفه .

Job Keywords:

مديريت عمومی تطبيق قانون و حصول ماليات) بست 4
This job is expired