مدیریت عواید بند قرغه - بست چهار

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 947
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-213
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

ترتیب پلان های عوایدی، نظارت از تطبیق پلان های عواید، جمع آوری عواید .

Duties & Responsibilities:

وظایف ومسوولیت ها :

1.      تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شد

1.     نظارت از تطبیق جمع آوری عواید و تطبیق پلان عواید در زمان معین

2.     دریافت چشمه های جدید عواید جهت بلند بردن عواید

3.     ایجاد رابطه سالم با سکتور خصوصی و فرآهم اوری تسهیلات جذب سرمایه گذاری

4.     نظارت از توزیع تکت های عوایدی و جمع آوری آن بطور شفاف

5.     همکاری در کنترول و مراقبت از اجراات در مورد تحقق پلان های عوایدی

6.     ترتیب های طرح های بازاریابی جهت بلند بریدن عواید بند قرغه

7.     تامین روابط حسنه و هماهنگی با رستورانت ها، هوتل ها و سایر بخش ها

8.     حصول از اطمینان از تحقق پلان عوایدی رستورانت ها و هوتل ها جهت ایجاد شفافیت

9.      همکاری ترتیب پلان های عوایدی، بازاریابی جهت ارتقای کمی و کیفی پلان های عوایدی

10.  همکاری در ایجاد هماهنگی لازم با سکتور امنیتی و کشفی جهت فرآهم آوری تسهیلات برای باز دیدکنندگان و مراجعین و همچنان جمع آوری عواید

11.  ایجاد فضای سالم کاری، نظم و دسپلین و فرآهم آوری تسهیلات کاری

12.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

13.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

14.  ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

15.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

o      حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، حسابداری و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o   حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o      توانائی ومهارت درامور مالی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx