مديريت عوايد ولسوالي لعل و سرجنگل بست 5

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 291
Date Posted:Sep 12, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

تعيين و تحصيل ماليات ماليه اصناف، سهم ماليه بر كرايه و ماليه عراضي شخصي در ولسوالي هاي مربوطه.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     ترتيب پلان كاري ( ماهوار ، ربعوار و سالانه ) بمنظور رسيدن به اهداف تعين شده.

2.     تعين و تحصيل عوايد مالياتي و غير مالياتي در دفتر ولسوالي ولايت جهت شفافيت امور.

3.     كنترول تمام فعاليت هاي مالياتي و غير مالياتي در ولسوالي جهت تحصيل عوايد.

4.     تشخيص مشكلات و ارائيه گزارش بمنظور حل موضوعات مغلق و پيجيده.

5.     تعين سنجش ماليه اصناف ، سهم ماليه بر كرايه ، ماليه بر عايدات و ماليات قراردادي بمنظور جمع آوري عوايد دولت.

6.     حفظ و ثبت معلومات عملياتي بشمول معاملات ، عوايد تحصيل شده و ديگر معلومات عملياتي غرض اطمينان و تعين ماليات.

7.     جمع آوري معلومات در مورد باقيداري و چشمه هاي جديد عايداتي بمنظور بلند بردن عوايد.

8.     رسيدگي به پرسشهاي ماليه دهندگان بمنظور حل مشكلات و آگاهي ماليه دهنده از قانون.

9.     فراهم ساختن تسهيلات در قسمت ثبت و تاديات انواع مختلفه ماليات ، فيس ها و عوايد غير مالياتي بمنظور تطبيق قانون.

10.  اشتراك در كميته تعين قيمت گذاري عراضي مربوطه ولسوالي غرض تعين ماليات.

11.  استفاده درست و موثر از سيستم كمپيوتري اداره مالياتي كشور (سكتاس) به منظور هماهنگي ، شفافيت و تسريع در پروسه كاري. .

12.  جراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود..

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نيست.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

بلديت به لسان هاي ملي كشور ، افهام و تفهيم ، ارتباطات و بلديت به كمپيوتر مرتبط به وظيفه.

Job Keywords:

مديريت عوايد ولسوالي لعل و سرجنگل بست 5
This job is expired