مدیریت خدمات تفریحی - بست پنجم

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 831
Date Posted:Jul 24, 2021
Reference:KM-HR-433
Closing Date:Jul 28, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:  

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

انجام فعالیت های لازم بمنظور عرضه خدمات هرچه بهتر تفریحی باغ وحش طبق قوانین و مقررات مربوطه.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان موثر جهت تحقق و مساعد ساختن زمینه های بهتر خدمات تفریحی و تحقیقاتی برای شهروندان.

2.     اجرا وظایف مرتبط به امور تفرحی ، رهنمائی و همکاری با بخش های مربوطه جهت ایجاد و تحکیم نظم.

3.     نظارت از ساحات بود و وباش حیوانات و پرندگان و حصول اطمینان از روند نگهداری حیوانات ، پاکی و صفائی جهت تامین فضا مناسب تفریحی برای شهروندان.

4.     همکاری در ایجاد سهولت های فنی وتخنیکی برای حفاظت حیوانات وپرنده گان.

5.     زمینه سازی تربیه  و نمایشات حیوانات و پرندگان  غرض جلب توجه تماشاچیان توسط کارکنان فنی.

6.     همکاری و نظارت از پروسه وارسی یا کنترول از جمع آوری عواید جهت تسریح روند جلب توجه دونر ها و موسسات بین المللی حیات وحش غرض انکشاف بهتر باغ وحش.

7.     ایجاد و اصول اطمینان از تطبیق روابط کاری موثر پیرامون توسعه فعالیت بخش های تفریحی جهت غنامندی باغ وحش.

8.     همکاری و ارائه گزارشات ، طرح ها و مشوره های مؤثر پیرامون فعالیت های تفریحی.

9.     اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.      درجه تحصیل :

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته زولوژی ، زومنجمنت ، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط. همچنان به دارنده تحصیلات اکادمیک دربخش متذکره ارجحیت داده میشود.

2.     تجارب لازمه: ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به دارنده گان تجربه کاری ارجحیت داده میشود.

3.     مهارت های دیگر :( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .

o      داشتن مهارت های مسلکی دربخش زو منجمنت، عرضه خدمات تماشاچیان ، مدیریت حالت ها استرار و جلوگیری از خطرات، مدیریت ازدهام مطابق نورم های مربوطه.

o      داشتن توانایی انجام کار طبق پالیسی و قوانین مربوطه.

o      توانائی ایجاد و نگهداری روابط سالم.

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی.

o      آشنائی با برنامه های کمپیوتری لازم جهت انجام کار (ورد و اکسل).

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM Application Form 6.docx