مدیریت مالی و اداری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هلمند

Bachelor's Degree   Afghanistan, Helmand Full Time 607
Date Posted:Jun 20, 2022
Reference:hr-213
Closing Date:Jun 26, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Financial Accounting,Cost Management,HUMAN RESOURCE ,Budgeting/Forecasting,Financial/Budget Planning
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 - 15 Years
Contract Duration:1 year(s)
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Chamber of Commerce and Investment - ACCI:

Founded:  

Helamd Chamber of Commerce and Investment, It is the service-oriented, independent, and modern Chamber of Commerce and Investment of Helamd. HCCI is a legal independent personality, and the non-governmental, non-political, and non-profitable organization of self-administration of the Heart business community. It protects the rights of the private sector, it coordinates, leads, and supports business activities, and it makes efforts for developing the economy on national and international levels. Helamd strives to provide the best possible services to its members and to the entire private sector Helmand

Job Summary:

مدیریت مالی و اداری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هلمند در چوکات مدیریت عامل اتاق هلمند فعالیت می نماید و مسئول رهبری،مدیریت وکنترول امور حمایوی و پالیسی های مربوط جهت بهتر ساختن عرضه خدمات با کیفیت در راستای کمک در تحقق اهداف استراتیژیک اتاق تجارت وسرمایه گذاری هلمند میباشد. اجراآت این مدیریت شامل ارایه خدمات حمایوی به  شمول تنظیم و انسجام فعالیت های امور مالی و ادار ی، تدارکاتی، همآهنگی و کنترول پروژه ها، بر علاوه مدیریت و کنترول امور مالی و اداری به جستجوی چشمه های عوایدی،طرح های اصلاحی مالی واداری برای تامین شفافیت وجلوگیری از مصارف غیرضروری وبرنامه های ازدیاد عواید می پردازد.،نظارت وکنترول تشکیل و بودجه، امورمالی بشمول رسیدگی به مسائیل مالی،محاسبوی، انکشاف بودجوی،طرح، طرزالعمل های گزارش دهی وپلانگذاری مالی طویل المدت جهت تامین مدیریت موثر مالی اتاق مطابق به احکام و قوانین مالی به منظور اجراآت به موقع و شفاف  می باشد.


Duties & Responsibilities:

1.  تهيه و ترتیب گزارشات مالي و ارائه آن به مدیریت عامل و هئیت مدیره اتاق مربوطه

2.     تهیه و ترتیب راپور های عواید، مصرف، راپور حاضری  کارکنان اتاق مربوطه و ارائیه آن به شعبات مربوطه دفتر دفتر مرکزی ؛

3.     ترتیب و تنظیم دیتابس برای کارکنان اتاق مربوط.

4.     تشخیص و دریافت چالش ها و طرح پیشنهادات جهت اجرای مؤثر و مفید خدمات مالی، حسابی در هماهنگی با مدیر عامل اتاق هلمند؛

5.     پيگيري تمديد قراردادها با نهاد های مختلف.

6.     کنترول و تنظیم تمام امور اجراات مالی و محاسبوی اتاق هلمند  و داشتن ریکارد دقیق و درست محاسبوی؛

7.     کنترول و نظارت از اکمال اجناس و قرطاسیه باب ضرورت شعبات اتاق ولایتی؛

8.     استفاده از نورم ها وستندردهای حسابی پیشرفته ومدرن درامورات مالی یومیه

9.     نظارت و کنترول  از تطبیق تشکیل و بودجه مرکز و اتاق‌های ولایتی.

10. انجام وتطبیق و بازرسی‌ها تمام معاملات مالی وحسابی

11. کنترول و بررسي يوميه از تماماً اسناد مدیریت مالي و حسابي  اتاق هلمند.

12. ترتیب و تنظیم  نمودن ژورنال هاي حسابي ماهوا، ربعوار و سالانه به وقت و زمان آن به آمریت مالی دفتر مرکزی.

13. جمع آوری ارقام عواید گذارش دهی آن به دفتر مرکزی

14. حفظ و مراقبت از ساختمان ها، دارای ها و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق،تیلفون، مرکز گرمی و تنظیف و سرسبزی اتاق ولایتی).

15. حصول اطمینان از جمع آوری عواید تمامی منابع عایداتی اتاق هلمند و تادیات آن به حساب عواید اتاق، به منظور بلند بردن سطح عواید  اتاق.

16. کنترول وبازرسی از تادیات بودجه های خارجی و کمک های بلا عوض، جهت استفاده درست و موثر آن.

17. حصول اطمینان از مدیریت وکنترول از ثبت و راجستر املاک، اجناس و لوازم اتاق جهت استفاده مؤثر آن ها.

18. بررسی و اداره امور اداری و تجهیزان مرکز و رفع نیازمندی‌های کارمندان از قبیل، تجهیزات و ترمیم وسایل.

19. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به رهبری اداره مرکزی از فعالیت ها و دستاورد های مدیریت مربوط.

20. شرکت در مجالس و شوراهای اقتصادی ، تجارتی و مسایل مرتبط اداری، در هم آهنگی با مدیر عامل اتاق مربوط

21. دریافت گزارش های مالی از واحدها، پروژه ها و سایر نهاد های ارتباطی با اتاق و بررسی آنها.

22. نظارت و کنترل به منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارایی های اتاق ولایت هلمند.

23. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان و اهداف تعیین شده اداره.

24. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوط برایش سپرده می‌شود.


Job Requirement:

تحصیلات و تجارب:

1.     حد اقل لسانس به اقتصاد و تجارت ، اداره و عامه ، تجارت بین الملل، مدیریت بازار یابی، مدیریت عرضه خدمات، بیزنس منجمنت(BA) و ماستری ارجحیت داده میشود.

2.     حد اقل3 سال تجربه.


مهارت ها

1.     تسلط كامل به دانش و اطلاعات تخصصي مالي    

2.     آشنائی با نرم افزار و سافت ویر های مروج مالی و حسابداری.

3.     مهارت در مدیریت و رهبری امور  فعالیت های کاری اتاق.

4.     توانایی جلب و جذب پروژه ها و کمک های بین المللی.

5.     مهارت در تأمین روابط کاری با دونر ها و سازمان های بین الملل

6.     تسلط به زبان های ملی (دری یا پشتو).

7.     مهارت لازم در کمپیوتر (بخصوص پروگرام های آفیس و ایکسیل)

8.     آشنایی  به زبان انگلیسی.

9.     مهارت لازم در برقراری روابط نیک بین کارکنان اتاق ولایتی 


Job Location:

Afghanistan, Helmand
This job is expired