مدیریت پلان و انجنیری - سروبی

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 435
Date Posted:Jun 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0051
Closing Date:Jul 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکوربه حیث  مدیرپلان مقام امریت اجرای وظیفه مینماید.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·    اگاه بودن ازتمام امورات مربوطه.

·    داشتن مهارت درلسان های دری وپشتو

·    درک اصول وقوانین.

·     توانای پیشبرددرست امورات دروظیفه تحت مسولیت.

·     دارابودن روحیه اطاعت ازاوامرامرین درخصوص اجرای وظایف.

·     توانای برخوردمعقول باحالات مغشوش اثتثنایی.

·     مهارت دانستن درکمپیوتر ازقبیل برنامه های مایکروسافت(ورد-اکسل).

·     داشتن صحت کامل –شکیبای-اطاعت وتوانایی های فکری فزیکی.


Duties & Responsibilities:

·        ترتیب پلان تولیدی انرژی برق پیش بینی شده سالانه-ترتیب پلان ترمیماتی قیمت دارتقریبی سالانه-ترتیب لیست های ضروریات قیمت دارتقریبی سالانه فابریکات ومدیریت لین ولتاژبلند.

·        جمع اوری راپورتولیدی انرژی برق ماهانه وتوحید وارسال به مراجع زیربط.

·        ترتیب ومحاسبه فیصدی ضایعات انرژی برق ماهوار-دوره وار-وسالانه فابریکات سه گانه

·        وارسال ان به مراجع زیربط.

·        ترتیب وتنظیم مصارف اب ازکاسه بند فابریکات دراوقات کم ابی.

·        وارثی ازامورات اداری شعبه پلان.

·        مسول حفظ ونگهداری وسایل وسامان الات مربوطه.

·        حفظ اسرار اداره درهمه حالات.

·        پیشبرداموریومیه درچارچوب ارزش های ایمانی ووجدانی غرض حصول اهداف مشخص.

·        اجرای تمام وظایف محوله به حسن صورت.

·        اجرای سایروظایف دروقت ضرورت.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد .

Job Keywords:

مدیریت پلان و انجنیری - سروبی
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc