مديريت سنجش ابتدائيه ماليات و (گروپها) بست 5

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 358
Date Posted:Sep 12, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

كنترول از صورت ترتيب تعرفه ، ثبت آويز هاي بانكي در ديتابيس و تطبيق آويز ها با تعرفه جهت رفع نواقص دوسيه ماليه دهنده.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

ترتيب پلان كاري ( ماهوار ، ربعوار و سالانه ) به اساس پلان كاري مستوفيت بمنظور رسيدن به اهداف تعين شده.

كنترول از روند ثبت معلومات ماليه دهنده گان در سيستم ماليات( سكتاس) بخاطر رفع نواقض در دوسيه ها.

تطبيق ارقام مندرج آويزهاي واصله بانك با تعرفه هاي تحويلي غرض اطمينان از تحويلي عوايد.

ثبت آويز هاي بانكي در ديتابيس مربوطه با كود نمبرهاي مشخص جهت ثبت و ارائيه دقيق ارفام.

كنترول از صورت ترتيب تعرفه با تفكيك كود نمبر غرض اطمينان.

خانه پري فورمه هاي معلوماتي غرض ارائيه معلومات از عوايد روزانه به مقامات ذيصلاح.

استفاده درست و معقول از سيستم تنظيم ماليات ( سكتاس) .

جراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نيست.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

افهام و تفهيم ، تسلط به لسان هاي ملي كشور ، ارتباطات و بلديت به كمپيوتر مرتبط به وظيفه

Job Keywords:

مديريت سنجش ابتدائيه ماليات و (گروپها) بست 5
This job is expired