مديريت سيستم بانكي سازي معاشات كارمندان دولت بست 5

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 576
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

اجراي معاشات كارمندان از طريق برنامه سيستم بانكي سازي معاشات و مراقبت از موثريت سيستم بانكي سازي معاشات كارمندان در ادارات ذيربط.

Skills Required:

GeneralOffice Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

ترتيب پلان هفته وار ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان كاري مديريت عمومي محاسبه بمنظور رسيدن به اهداف تعين شده .

همكاري با ادارات ، بانك ها در ولايات بمنظور تحقق سيستم بانكي سازي معاشات.

ثبت و راجستر تمام كارمندان دولت در سيستم بانكي سازي معاشات طور درست و دقيق غرض اجراي امور.

همكاري با تمام ادارات در ترتيب نمودن فورم م 41 استحقاق معاشات مطابق رهنمود هاي مالي كشور.

جراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

Qualifications

شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و به فارغين انستيتوت هاي اداره و حسابداري به تحصيلات بلندتر ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): يك سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

بلديت به لسان هاي ملي كشور (دري و پشتو)، بلديت به لسان انگليسي، افهام و تفهيم بلديت به امور محاسبوي، ارتباطات و آشنائي كامل به برنامه هاي كمپيوتر مرتبط به وظيفه.

.

Job Keywords:

مديريت سيستم بانكي سازي معاشات كارمندان دولت بست 5
This job is expired