مدیریت توسعه - سمنگان برشنا

  DABS
Bachelor's Degree   Samangan, Afghanistan Full Time 505
Date Posted:Nov 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0146
Closing Date:Nov 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسئولیت نظارت و گزارش گیری از شعبات تحت اثر خویش را بر عهده دارد. شخص موظف این پست اطمینان میدهد که در اوقات غیر رسمی نیز در صورت ضرورت حاضر به وظیفه میباشد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·      داشتن توانایی فزیکی

·      دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصاً برنامه های Word , Excel

·      داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب

·      داشتن سلوک نیک و بر خورد عالی با همکاران و مشترکین برق

·      توانایی نوشتن راپور های کاری

·      پابندی به وظیفه

·      اطاعت از قوانین و مقررات

·      توانایی قناعت دادن آمرین و ارائه پیشنهادات معقول به آنان جهت حل مشکلات تخنیکی و مشترکین .

Duties & Responsibilities:

1.   نظارت از امورات کیبل 400 کیلو ولت و 20 کیلو ولت

2.   نظارت از امورات لین هوایی 400, V، 15 و 20 KV

3.   ترتیب پلان های کاری غرض اصلاح شبکه و کاهش ضایعات

4.   بررسی از رفع عوارضات غیر مترقبه در پایه ها و لین های هوایی ولتاژ متوسط و پائین و فعال نمودن مجدد لین ها

5.   نظارت از کار های توسعوی در امور نصب پایه های جدید و تمدید لین ها در شبکات توسعوی شهر .

6.   گزارش گیری از مدیریت های ما تحت و گزارش دهی به معاونیت عملیاتی و مقام ریاست

7.   بازدید از ساحات تحت کار و دادن هدایت های لازم به کارکنان

8.   مطمئن شدن از رسیدن خدمات این مدیریت به بخش های مختلف شبکه برق

9.   هماهنگی های کامل و موثر با مدیریت های جنگشن ها ، پلان و انجنیری و دیگر شعبات ذیربط.

10.   تدویر جلسات به موقع جهت بهبودکار با مدیریت های مربوط

11.  دیگر وظایف قانونی که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Samangan

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired

Attachments:

Application Form.doc