معاون ملکی قوماندانی عمومی تحصیلات عالی

  وزارت امور داخله
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1107
Date Posted:May 15, 2019
Reference:0725
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور داخله:

Founded:  

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


معاون ملکی قوماندانی عمومی تحصیلات عالی 0725

                                                 

Job Summary:

هدف وظیفه: هدایت و رهبری و تقویت سیستم های تعلیمی، آموزشی و ارتقای ظرفیت پرسونل نظامی آگاهی از نیازمندی های پرسونل قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس در تفاهم با رئیس عمومی.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     تامین ارتباط وظیفوی با ادارات و کارکنان تحت اثر، بمنظور هماهنگی بهتر؛

3.     مدیریت و رهبری ادارات و کارکنان تحت اثر، بمنظور ارائه خدمات موثر؛

4.     ارائه طرح ها در بلند بردن سطح آگاهی پرسونل با تکنالوژی روز، انکشاف رهبریت پولیس ملی با روحیه اسلامی، وطن دوستی و بشر دوستی؛

5.     فراهم آوری و تطبیق پلانهای آموزشی در قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس؛

6.     بازدید دوامدار طبق پلان های جداگانه از پروسه تدریسی و اداری توزیع فراغت نامه ها برای فارغان؛

7.     آگاهی از وضعیت پرسونل و ارائه مشوره در رابطه به نصب کادرها و در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری، تجربه کاری، اصل مکافات و مجازات بعد از مشوره با معاونین و آمرین بخش ها؛

8.     تدویر جلسات با اجندا معینه با معاونین، آمرین دیپارتمنت ها و بخش های اداری قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس ملی غرض رفع نواقص و بهبود امور؛

9.     سعی و کوشش غرض رشد استعداد ها و اکمال تخصص تشکیل شورای علمی قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس ملی؛

10. فراهم آوری پروسه تدریسی و اداری با مشاورین اتحادیه اروپا (یوپول) در پیشبرد امورات کاری قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس ملی؛

11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

13.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

16. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

17. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، حکومتداری، مدیریت دولتی، تعلیم و تربیه و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود؛

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور دفترداردی ویا اداری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired