معاون ملکی ریاست عمومی مخابره و کمپیوتر

  وزارت امور داخله
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1584
Date Posted:May 15, 2019
Reference:0723
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور داخله:

Founded:  

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


معاون ملکی ریاست عمومی مخابره و کمپیوتر 0723

                                                


Job Summary:

هدف وظیفه: هدایت و رهبری پرسونل مربوط به ارائه خدمات مخابروی و تکنالوژی معلوماتی در وزارت.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.  تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.  فراهم آوری برنامه های آموزشی، جهت ارتقاء ظرفيت پرسونل شامل تشکيل مخابره و تکنالوجي معلوماتي مرکزي، و عموم قدمه هاي وزارت امور داخله غرض پيشبرد وظايف بهتر؛

3.   اتخاذ تدابير در مورد ايجاد و پيشرفت کورس هاي قصيرالمدت و طويل المدت مسلکي مخابره، کمپيوتر، انترنت و حفظ و مراقبت وسايل؛

4.  رهنمائی، سوق و اداره تمامی پرسونل و منسوبین مربوطه، جهت بهبود امورات یومیه؛

5.  اشتراک در جلسات با پرسونل مربوطه بمنظور تبادل تجارب و رفع مشکلات؛

6.        نظارت و کنترول از تطبيق و تعمیل اوامر مقامات ذيصلاح مطابق احکام قانون؛

7.        ارائه پيشنهادات به مقام وزارت راجع به اکمال وسايل مخابروي و تکنالوژی معلوماتي، پرسونل مسلکي، عينيات لوژستيکي و توسعه مراکز ارتباطي مطابق خواست و نيازمندي هاي ادارت مرکزی و لایتی وزارت؛

8.     اشتراک در جلسات هماهنگي سيستم ارتباطات مخابروي و الکترونيکي با وزارت محترم مخابرات و تکنالوژی معلوماتي؛

9.     تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

12.   رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

13.   انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

14.   ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

15.   ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

  1. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، انجنیری کمپیوتر و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مخابراتی ویا تکنالوژیکی) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

This job is expired