معاون ریاست عمومی پیژنتون

  وزارت امور داخله
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1035
Date Posted:May 15, 2019
Reference:0722
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت امور داخله:

Founded:  

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


معاون ریاست عمومی پیژنتون 0722

                                                  

Job Summary:

هدف وظیفه:

انکشاف و توسعه پالیسی های مدیریت منابع بشری بخش نظامی و پروسه کاری ریاست در مطابقت با لوایح واصولنامه های وزارت وقوانین کاری کشور بمنظور دستیابی به اهداف استراتیژیک؛


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی،جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تسهیل پروسه کاری مدیریت منابع بشری نظامی وحمایت پرسونل، اداره وسایرین؛
 3. اصلاح و نظارت ازپروسه استخدام، توظیف پرسونل ریاست درمطابقت با قوانین نافذه کشور؛
 4. همکاری درامر وصل نمودن سیستم اهرمز با اپس و همکاری درطرح ودیزاین؛
 5. انکشاف و توسعه پالیسی های مدیریت منابع بشری بخش نظامی و پروسه کاری ریاست در مطابقت با لوایح واصولنامه های وزارت وقوانین کاری کشور؛
 6. تهیه لوایح و رهنمود برای مدیریت منابع بشرینظامی، رهبری ، نظارت و تدقیق معلومات ارائه شده؛
 7. تهیه رهنمود برای توزیع کارت هویت، نظارت ازشفافیت پروسه وتدقیق معلومات ارائه شده؛
 8. تسهیل پروسه کاری مدیریت منابع بشری نظامی و حمایت پرسونل، اداره مربوط؛
 9. نظارت و رهنمایی پروسه کاری پرسونل و ارایه هدایات لازم در زمینه پیش برد امور مربوطه؛
 10. بررسی از کارکرد مدیریت های تحت اثر؛ حمایت تخنیکی از شعبات مربوطه دراثنای ضرورت و اصلاح پروسه استخدام، دواطلبان؛
 11. همکاری در امر وصل نمودن سیستم اهرمز با ای پی اس و ابراز نظر درطرح و دیزاین سیستم؛
 12. انکشاف و توسعه پالیسی ها و پروسیجر کاری در مطابقت با لوایح و اصولنامه های وزارت طبق قوانین نافذه کشور؛
 13. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 14. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 16. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 17. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 18. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 19. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، اداره عامه، اداره تجارت، روابط بین الملل، علوم سیاسی، ارتباطات، روابط عامه؛ حکومتداری، توسعه پایدار، پالیسی عامه و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود؛
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مدیریت منابع بشری ویا اداری ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


This job is expired