معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پکتیکا

  وزارت تحصیلات عالی
Bachelor's Degree   Paktika, Afghanistan Full Time 561
Date Posted:Jul 15, 2020
Reference:0332
Closing Date:Jul 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت تحصیلات عالی:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   تحصیلات عالی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

معاونیت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی پکتیکا

0332

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت ورهبری امور عواید، مصارف و پرداخت ها، مالی و حسابی، منابع بشری، لیلیه، ترانسپورت، تکنالوژی معلوماتی حفظ و مراقبت دارائی های منقول و غیر منقول پوهنتون ها / موسسات تحصیلات عالی


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.      طرح و ترتیب پالیسی های مالی, اداری, منابع بشری, تدارکات به منظور تنظیم فعالیت ها و تحقق اهداف تعین شده ؛

2.      پیشبینی نیازمندی های بودجوی و نظارت از تحقق آن به بمنظور تأمین مصارف بودجه عادی، انکشافی و تنظیم عواید؛

3.      اتخاذ تدابیر بمنظور حل مشکلات در بخش های بودجه عادی و انکشافی در نیمه سال مالی هنگام بازتوزیع بودجه مطابق اهداف اداره

4.      مدیریت و نظارت امور مربوطه تشکیلات, استخدام، آموزش، روابط با کارکنان, ارزیابی اجراات وظیفوی, سوانح , تقاعد, استعفی و حاضری کارکنان خدمات ملکی در پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی؛

5.      مدیریت و نظارت از اجراات بخش های تکنالوژی معلوماتی, ترانسپورت, خدمات ترمیماتی, نشرات و حفظ و مراقب (امور پاکی, صفائی و املاک و جایداد ها ) در پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی؛

6.      نظارت و کنترول از کلیه امور تدارکاتی, مصارفاتی, تادیاتی و تنظیم عواید داخلی در پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی؛

7.      مدیریت و کنترول تمام مسائل مربوط به لیلیه جهت رسیده گی به امور بهداشتی, غذائی و معیشتی محصلین و توزیع بدل اعاشه برای آنان طبق قوانین و مقررات مربوطه در پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی مربوطه؛

8.      ارائه مشوره و معلومات لازمه به رئیس پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی در امور اداری، مالی و پلانگذاری, منابع بشری، نشرات و آگاهی عامه لیلیه و تکنالوژی معلوماتی

وظایف مدیریتی:

9.      ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه معاونیت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده؛

10.  تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه

11.  رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه

12.  رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه


13.  مطالبه گزارشات ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش های مربوطه, جهت ارائه به مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از دست آورد ها و پیشرفت فعالیت ها در امر تحقق اهداف اداره؛

14.  ارزیابی اجراأت کارمندان تحت اثر مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست محترم منابع بشری وزارت تحصیلات عالی

15.  اجرائ سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت تحصیلات عالی سپرده می شود؛

وظایف همآهنگی:

16.  تأمین هماهنگی با معینیت محترم مالی و اداری و ریاست های مربوطه آن, جهت تنظیم برنامه ها و تأمین نیازمندیهای مالی, اداری, منابع بشری, تکنالوژی معلوماتی، نشرات و روابط آگاهی عامه پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی؛

17.  همکاری و هماهنگی با معاونیت های علمی و امور محصلان در قسمت مدیریت و نظارت درست امور اکادمیک و ارتقاء کیفیت اکادمیک پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد ( 7، 8 و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی : حد اقل لیسانس در یکی از رشته های : ( اقتصاد, اداره عامه, پالیسی عامه, مدیریت منابع بشری, اداره و تجارت، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، زبان و ادبیات و علوم اجتماعی و سایر رشته های مرتبط) به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:  در یکی از بخش­های مرتبط در (امور مالی وحسابی، تدارکات، منابع بشری، خدمات واداری ولوژستیک ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور

الف. مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش هایمدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب‌)       مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی کنترول و رهبری اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

موارد تشویقی:

        الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب) (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند
Job Location:

Afghanistan, Paktika
This job is expired