معاونیت مالی و اداری پوهنتون فراه

  وزارت تحصیلات عالی
Bachelor's Degree   Farah, Afghanistan Full Time 260
Date Posted:Sep 3, 2019
Reference:0486-3
Closing Date:Sep 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت تحصیلات عالی:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت تحصیلات عالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


معاونیت مالی و اداری پوهنتون فراه

0486-3Job Summary:

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از صورت تحقق عواید، مصارف و پرداخت ها، امور مالی و حسابی، منابع بشری، لیلیه، ،ترانسپورت، تکنالوژی معلوماتی، حفظ و مراقبت دارایی های منقول و غیر منقول پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار، سالانه معاونیت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعین شده.

2.     طرح و ترتیب پالیسی های مالی، اداری، منابع بشری و تدارکات به منظور تنظیم فعالیت ها و تحقق اهداف تعین شده.

3.     پیشبینی نیازمندی های بودجوی و نظارت از تحقق آن به منظور تآمین مصارف بودجه عادی،انکشافی و تنظیم عواید.

4.     مدیریت و نظارت امور مربوط تشکیلات، استخدام، آموزش، سوانح و حاضری کارمندان خدمات ملکی در پوهنتون.

5.     مدیریت ونظارت از اجراآت بخش های تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت، خدمات ترمیماتی، نشرات و حفظ و مراقبت.

6.     مدیریت و نظارت از امور پاکی و صفائی، حفظ و مراقبت، ترانسپورت و تهیه و تدارکات پوهنتون/ تحصیلات عالی.

7.     مدیریت، نظارت و کنترول کلیه امور مصارفاتی، تادیاتی و تنظیم عواید داخلی پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی.

8.     مدیریت، نظارت و کنترول تمام مسائل مربوط به لیلیه جهت رسیده گی به امور بهداشتی، غذائی و معیشتی محصلین و توزیع بدل اعاشه برای آنها طبق مقررات مربوطه.

9.     مطالبه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه از کارمندان تحت اثر و ارائه آن به مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

10. تآمین هماهنگی معینیت مالی و اداری، ریاست مالی و اداری، ریاست منابع بشری و ریاست پلان و پالیسی وزارت جهت تنظیم برنامه ها و تآمین نیازهای مالی، اداری و منابع بشری پوهنتون/ موسسه تحصیلات عالی.

11. همکاری در مدیریت و نظارت درست امور اکادمیک و ارتقاء کیفیت فعالیت های اکادمیک پوهنتون/ تحصیلات عالی.

12. ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

14. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Farah

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، تدارکات، مدیریت منابع بشری و اداره تجارت و یا سایر رشته های مرتبط) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور مالی و اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست). حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

Directer
This job is expired