معلم اصول صنفی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1977
Date Posted:Feb 2, 2020
Reference:T.OS.2020.002
Closing Date:Dec 2, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:7
Gender:Female
Functional Area:Tutoring
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Emaad Private High School:

Founded:

Emaad Private High School is the combination of MoE and modern educational system with experience of over a decade stablished to comply gaps between classic and modern educational curriculum. We run a school of modern sciences together with desired environment for the youngest generation of our beloved country in international levels. That is why we say "Emaad is a backbone for learning and understanding".

Job Summary:

تدریس تمامی مضامین توسط معلم اصول صنفی در صنف مشخص (دوره آمادگی، صنف اول،‌دوم و سوم).

Duties & Responsibilities:


کنترول کارخانگی و دایری شاگردان و اطمینان از کیفیت آجراآتی بالای دو مورد مذکور.


حفظ مراتبدسپلین صنوف در جریان درس، دهلیز ها و آغاز و ختم زمان درسی مکتب.


اطمینان ومراعت نمودن تطبیق تقسیم اوقات ساعتوار معلمین.


کنترول وضعیت نظافت صنوف، محوطه مکتب و جهت حفظ صفایی هدایت به بخش مربوطه.


کنترول یونیفورم شاگردان بطور روزمره و ترتیب لست شاگردانیکه یونیفورم شان منظم نباشد.


تنظیم امور فرهنگی و مناسبتی مکتب طبق هدایت اداره.


ترتیب و داشتن پلان درسی با در نظرداشت موازین وزارت محترم معارف و مکتب خصوصی عِماد.


استفاده همه جانبه از مواد و ممد درسی.


استفاده از میتود های نوین تدریسی جهت رشد فکری و سطح دانش شاکردان.


پیش از آغاز برنامه سر فیل حاضر بوده و در تهیه مواد برای اسمبلی سهم فعال داشته باشد.


در زمان فرارسیدن امتحانات سوالات را در وقت معین و تعیین شده بصورت تایپی در سه گروپ در

فلش دیسک به اداره تسلیم نماید.


اسناد شاگردان مربوط به نگرانی خویش را تکمیل نموده و در مورد تمامی شاگردان معلومات

عمومی و آفاقی داشته باشد.


ترتیب و اجراء کتاب ارزیابی شاگردان و تطبیق آن طور یومیه و ترتیب گذارش بصورت ماهوار.


تحریر دایری شاگردان طور یومیه و با رهنمایی و هدایت مفصل.


اشتراک در جلسات لازمه اداره بدون کدام قضاء.


همکاری با معلمین غایب در صورت ضرورت و هدایت سر معلمیت.


سهم فعال در امتحانات حسب لایحه وظیفوی و لزوم دید اداره.


همکاری با اداره در حفظ و مراقبت اشیا و لوازم درسی و شعبات مکتب.

Job Requirement:

لیسانس و یا چهارده پاس تربیه معلم و شهادتنامه از رشته انگلیسی و کمپیوتر.


معلمین ترین دیده و رشته روانشناسی شانس بیشتر را بخش تدریس به صنوف متذکره داشته و همچنان الزامیست که معلم همیشه وقت پابند حاضری خویش باشد.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

چون بخش متذکره فقط به طبقه اناث میباشد بناً اساتید علاقمند طبقه اناث سی وی یا خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس داده شده ارسال نموده و یا هم به شماره مکتب 0783336133 به تماس شوند.

چون مکتب واقع قلعه فتح الله خانه، از چهارراهی شهید گذشته جوار موسسه تحصیلات عالی افغانستان میباشد بناً کسانیکه در ناحیه ۱۰ سکونت داشته باشند بیشتر طرف توجه واقع میگردد.

Submission Email:

  emaad.phs@outlook.com