معلم مضامین معارف و آکسفور

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 829
Date Posted:Sep 21, 2022
Reference:EPHS.2022.MF.0011
Closing Date:Oct 10, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:8
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:1 - 5 Years
Contract Duration:1 year(s)
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Emaad Private High School:

Founded:

Emaad Private High School is the combination of MoE and modern educational system with experience of over a decade stablished to comply gaps between classic and modern educational curriculum. We run a school of modern sciences together with desired environment for the youngest generation of our beloved country in international levels. That is why we say "Emaad is a backbone for learning and understanding".

Job Summary:

البته مضامین جداگانه برای معلمین جداگانه حسب زمره مرتبه داده میشود اگر چه اعلان فعلی در مجموع به تمامی معلمین مورد نیاز اعلان واحد میباشد.

و نیاز مکتب در طول سال تعلیمی ۱۴۰۱ میباشد که معلمین واجد شرایط الی ۱۰ یوم بعد از نشر اعلان هذا جهت مصاحبه دعوت میشوند.

Duties & Responsibilities:

 • کنترول کارخانگی و دایری شاگردان و اطمینان از کیفیت آجراآتی بالای دو مورد مذکور.
 • حفظ مراتب دسپلین صنوف در جریان درس، دهلیز ها و آغاز و ختم زمان درسی مکتب.
 • اطمینان و مراعت نمودن تطبیق تقسیم اوقات ساعتوار معلمین.
 • کنترول وضعیت نظافت صنوف، محوطه مکتب و جهت حفظ صفایی هدایت به بخش مربوطه.
 • کنترول یونیفورم شاگردان بطور روزمره و ترتیب لست شاگردانیکه یونیفورم شان منظم نباشد.
 • تنظیم امور فرهنگی و مناسبتی مکتب طبق هدایت اداره.
 • ترتیب و داشتن پلان درسی با در نظرداشت موازین وزارت محترم معارف و مکتب خصوصی عِماد.
 • استفاده همه جانبه از مواد و ممد درسی.
 • استفاده از میتود های نوین تدریسی جهت رشد فکری و سطح دانش شاکردان.
 • پیش از آغاز برنامه سر فیل حاضر بوده و در تهیه مواد برای اسمبلی سهم فعال داشته باشد.
 • در زمان فرارسیدن امتحانات سوالات را در وقت معین و تعیین شده بصورت تایپی در سه گروپ در فلش دیسک به اداره تسلیم نماید.
 • اسناد شاگردان مربوط به نگرانی خویش را تکمیل نموده و در مورد تمامی شاگردان معلومات عمومی و آفاقی داشته باشد.
 • ترتیب و اجراء کتاب ارزیابی شاگردان و تطبیق آن طور یومیه و ترتیب گذارش بصورت ماهوار.
 • تحریر دایری شاگردان طور یومیه و با رهنمایی و هدایت مفصل.
 • اشتراک در جلسات لازمه اداره بدون کدام قضاء.
 • همکاری با معلمین غایب در صورت ضرورت و هدایت سر معلمیت.
 • سهم فعال در امتحانات حسب لایحه وظیفوی و لزوم دید اداره.
 • همکاری با اداره در حفظ و مراقبت اشیا و لوازم درسی و شعبات مکتب.
 • ایراد نظریات و پیشنهادات جهت بهبود امور تدریسی مکتب حسب نیاز.

Job Requirement:

واجدین شرایط حد اقل چهارده پاس و یا هم لیسانس بوده و علاقه مندان (طبقه ذکور وطبقه اناث ) میتوانند خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس داده شده با مشخص نمودن مضمون مورد علاقه شان ارسال بدارند.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs