معتمد جنسی

  Ministry of Public Health
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 226
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:000
Closing Date:Sep 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

معیاری سازی خدمات دیپوهای شفاخانه بشکل شفاف و حسابده مطابق اصول و مقرارات به منظور استفاده مؤثر منابع جهت عرضه خدمات باکیفیت شفاخانه یی
Duties & Responsibilities:

  1. تصنیف بندی دیپوهای شفاخانه با در نظر داشت نوعیت مواد و اجناس (مواد غذایی، مواد شوینده و پاک کننده، البسه، مفروشات، قرطاسیه، روغنیات و دیگر مواد مورد ضرورت ) مطابق اصول و مقررات
  2. مسؤل تسلیم گیری مواد واجناس برویت فورم راپور رسید ( م7) تسلیم دهی مواد و اجناس برویت فورم توزیع ( ف س 5) مطابق اصول و مقررات
  3. باخبری بصورت متداوم از دیپوها و اجناس مربوط آن جهت پیش گیری از آسیب پذیری و ضایع شدن مواد
Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

1.      داشتن سندفراغت بکلوريا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحت داده میشود

2.      تجربه کاری مرتبط: ضرورت نیست

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت دريافت نموده ، اسناد تحصیلی تجارب کاری تائید شده و کاپی تذکرۀ خويش را ضميمه فورم نمايد.

 يادداشت: اسناد تحصيلی بايد تاييد شده مرجع مربوطه باشد . تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تاييد شده که بيشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی کار قرارداد همراه با فورم مالیه دهی موسسه را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه ضميمه شود .از ارسال تصديق نامه ھا، تقديرنامه ھا و ساير اسناد اضافی جدا خودداری نمایید

همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af    نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

Submission Email:

  gdhr.moph1400@gmail.com