معتمد روغنیات و پرزه جات

  وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 409
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:MOT/WC/KBL/99-009
Closing Date:Apr 6, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت - اداره قوای کار:

Founded:  

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت:


اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت مطابق به تعهداتش مسئولیت پلان گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورتی یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و خطوط آهن را بعهده دارد.

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و ولایتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شهری را بعهده دارند.

قبل از جنگ ها وزارت فواید عامه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود وزارت انجام میداد که متأسفانه  درجریان اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبلاً در دسترس داشت از دست داده است.

اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پلانگذاری ، ترتیب بودجه برای حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ، نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.( که تا کنون عملی نشده است )

سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائین ؛ طرح و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محلات تعیین شده میباشد. 


دور نما:


اداره قوای کار که قبلاً در چوکات وزارت ترانسپورت در راستای حفظ ومراقبت و ساختمان سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، تجهیزات و ظرفیت های کاری خود را از دست داده و در نتیجه در سال ۱۳۸۴ به طور کلی فلج گردید.

خوشبختانه جدیداً دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای های ترانسپورتی یکبار دیگر در چوکات معینیت حفظ و مراقبت زیربناهای ترانسپورتی وزارت فواید عامه وقت تصویب تا با همکاری ریاست فواید عامه ولایات در زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق فعالیت های این اداره خواهیم بود.

Job Summary:

هدف وظیفه:


معتمد روغنیات و پرزه جات مستقیمآ تحت اثر مالی و اداری ایفای وظیفه مینماید. وظایف عمده بست متذکره شامل جمع و قید، دیپو ساختن، نگهداری و توزیع روغنیات ، پرزه جات، مواد ساختمانی و سایر اجناس اداره طبق قوانین نافذه کشور. 

Skills Required:

OS(Windows)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسئولیتهای وظیفوی:


·        تسلیم گیری تمام اجناس مورد نیاز تهیه شده توسط هییت خریداری.

·         دیپو ساختن و نگهداری آن در محلات مناسب مطابق ستندرد و لایحه اداره.

·        توزیع روغنیات، پرزه جات، ابزارکار، مواد ساختمانی و سایر اجناس در بدل سند به مراجع درخواست دهنده.

·        جمع و قید اجناس و وسایل مطابق به نورم اداره.

·        ارایه گذارش از تطبیق فعالیت ها به مراجع ذیربط.

·        حصول اطمینان از کیفیت و کمیت اجناس که خریداری میگردد.

·        نگهداری از اسناد توزیع شده در فایل های مربوطه ان.

·        نگهداری داغمه جات در محلات مناسب (دیپو).

·        اطاعت از آمرین مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.

·        اجرای سایر وظایف که از طریق آمر بخش مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع امور.


مکلفیت گزارش دهی:


·        آمریت مالی زون کابل

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط و تجربه کاری:


·        حداقل داشتن سند بکلوریا

·         داشتن حد اقل 2 سال تجربه کاری مرتبط.

·        توانایی اجرا امور محوله با تیم های کاری اداره قوای کار.

Job Keywords:

معتمد روغنیات و پرزه جات

Submission Guideline:

طریقه درخواست دهی:


·        متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد پوهنتون ، کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان به ایمیل آدرس (hrwork.corps.mpw@gmail.com) بفرستند.

·        ذکر عنوان و شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد.

Submission Email:

  hrwork.corps.mpw@gmail.com