مفتش بست 4 ریاست های (تفتیش سکتور زیربنا ومنابع طبیعی، اقتصاد و زراعت، حکومتداری و حاکمیت قانون، امن

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 871
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:N/A
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:6
Gender:Any
Functional Area:Law,Accounting/Finance ,Quality Control (QC)
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

اداره عالي تفتيش، به عنوان عاليترين نهاد بازرسي كننده امورمالي و حسابي در سطح كشور، عمري به درازاي حدود يك قرن دارد. اين اداره عاليترين مرجع تفتيش بوده كه بر اساس نظامنامه و تشكيلات اساسيه دولت افغانستان در سال 1300 هجري خورشيدي تحت عنوان "ديوان سنجش" ايجاد گرديد. اين اداره در بستر زمان به نامهاي مختلف ياد و سير تكاملي خويش را به درازاي يك قرن پيموده است. تا اينكه در سال 1398 هجري خورشيدي بر اساس فرمان رئيس جمهور اسلامي افغانستان يكبار ديگر به نام "اداره عالي تفتيش" مسمي گرديد. اخيراً در اثر سعي و تلاش هيئت رهبري اين اداره تغييرات بنيادي و اساسي در تشكيل اين اداره رونما گرديده است كه پس از اخذ منظوري مقام عالي رياست جمهوري قابل تطبيق ميباشد. تشكيل اين اداره طوري است كه رئيس اداره عالي تفتيش در ساختار اداره بست خارج رتبه و در رأس آن رئيس اداره عالي تفتيش قرار دارد، داراي دو معاونيت دربستهاي مافوق به نامهاي معاونيت تفتيشهاي مالي و رعايت قوانين و معاونيت مالي واداري ميباشند. 

Job Summary:

هدف وظیفه: اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا ومنابع طبیعی، ارائه گزارش از نتایج و پیگیری سفارشات تفتیش های قبلی در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش، شیوه های برتر و قبول شده بین المللی، معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (INTOSAI) و قوانين و مقررات نافذه کشور.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.       جمع آوری، تنظیم و تحلیل معلومات مرتبط از منابع داخل و خارج اداره غرض ترتیب پالیسیها وپلان های استراتیژیک تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا ومنابع طبیعی وسایر پلانها وبنچمارکهای دیگر در سطح اداره

2.       تطبیق پلان تفتیش بر مبنای خطر و پروگرام تفتیش از رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا ومنابع طبیعی بادرنظرداشت چگونگی ترتیب بودجه، امور مالی وحسابی، عواید، تدارکات، سیستم کنترول داخلی، چارچوب حسابداری و گزارشدهی قابل تطبیق، مقتضیات قوانین نافذه، ارزیابی خطرات، سطح اهمیت (Materiality) و دیگر موارد مورد نیاز وارایه آن به مقامات ذیصلاح جهت بازنگری و منظوری

3.       اشتراک در جلسه افتتاحیه، اجرای تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا ومنابع طبیعی، مستندسازی پروسیجرها وآزمایشات تفتیش، جمع آوری و مستندسازی شواهد کافی و مناسب و همچنین پیگیری مستند از تطبیق سفارشات تفتیش های قبلی

4.       تحلیل ونتیجه گیری در مورد کافی بودن ومناسب بودن شواهد ومدارک تفتیش، تهیه مسوده گزارش درمورد نتایج یافته های تفتیش وشریک نمودن آن با مراجع تحت تفتیش غرض اخذ نظر وپاسخ مرجع پیرامون یافته ها وسفارش های تفتیش و اشتراک در جلسه اختتامیه

5.       ارایه معلومات مفصل و اسناد موثق در مورد قضایای اختلاس، تقلب و فساد به آمر گروپ تفتیش غرض اقدامات ضروری بعدی

6.       تطبیق و رعایت شیوه های برتر، معیارات بین المللی (INTOSAI)، کود اخلاقی اداره عالی تفتیش و استفاده از اوراق کاری تفتیش رعایت قوانین ومقررات و رهنمود های مربوطه در تمام مراحل تفتیش و ترتیب و نگهداشت دوسیه های تفتیش غرض ارزیابی مستقل بعدی

7.       ارائه گزارش از نتایج بازرسی های تفتیش رعایت قوانین ومقررات در سکتور زیربنا ومنابع طبیعی به ریاست تفتیش سکتور زیربنا ومنابع طبیعی جهت اجراات بعدی

8.       همکاری و سهم گیری فعال در ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره عالی تفتیش ، فعالیت در جهت منافع عامه به شمول مدیریت مالی شفاف و حسابده

وظایف مدیریتی:

9.       ترتیب وارایه گزراش از تطبیق پلانهای کاری سالانه که از طرف ریاست مربوطه ومقامات ذیصلاح برای آنها سپرده میشود

10.   تلاش در جهت ارتقای ظرفیت مداوم خویش و ارائه گزارش در مورد آن

11.   رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، رعایت جندر، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مبارزه با فساد، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.

12.   اجرای سایروظایف که از طرف مقامات ذیصلااح در مطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

13.   ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران، آمرین، ریاست های دیگر، مقام های ذیصلاح اداره عالی تفتیش و مرجع تحت تفتیش 

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

رشته تحصیلی:

1.       داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های حقوق، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت مالی، ACCA، CPAو CA

تجربه کاری:

2.       داشتن تجربه کاری حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه

مهارت های لازم:

3.       تسلط به لسان های رسمی (پشتو ودری ) وتسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی

4.       تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

5.      داشتن مهارت گزارش نویسی به زبان های رسمی و انگلیسی

موارد تشویقی:

6.       موارد تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات اداره عالی بررسی.pdf