مفتیش داخلی بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 269
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: بررسی وتفتیش فعالیت های مالی واحد های تحت اثر اداره در مطابقت با قوانین، فرامین، مصوبات و مقرره اداره عالی تفتیش.

Skills Required:

Banking

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده.

2.     بررسی اسناد حسابی، دفاترمحاسبه، تخمین مصارفات، موجودیت وجوه نقدی وسائیر اسناد ادارات تحت اثر جهت شناسائی و صحت بودن آن .

3.     تشخیص استفاده ذخایر موجود به منظور ارتقای مؤثریت فعالیت های مراجع تحت بازرسی.

4.     تشخیص علل و شرایط که باعث بوجود آمدن ضایعات، کمبودات و اختلاس گردیده جهت رفع نواقص و کمبودات.

5.     رهنمائی ادارات تحت بررسی در جهت بهترشدن فعالیت های مالی و اقتصادي حین اجرای تفتیش.

6.     اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع تخلفات و نواقص با آمرین مراجع تحت بررسی .

7.     ارائه پیشنهادات به مراجع تحت بررسی جهت رفع تخلفات و حاکمیت، قوانین، فرامین، مقررات، لوایح.

8.     ارایه مصوبات به مراجع ذیصلاح از استفاده غیر قانونی و غیر موثر مالی.

9.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های:حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت مالی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ترجیح داده می شود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حد اقل یکسال سابقه کاری مرتبط بوظیفه .

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن توانائی در مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.

Job Keywords:

مفتیش داخلی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx