محافظ

High School   Kabul, Afghanistan Full Time 459
Date Posted:May 14, 2019
Reference:MoLSA-NSDP-WM-VTC/IC/05/1398
Closing Date:May 27, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Female
Functional Area:Security/Safety
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade H
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:2 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Omid Female VTC :

Founded: 2002  http://www.nsdp.gov.af

وزارت کار، امور اجتماعی، جمهوری اسلامی افغانستان تلاش مینماید تا در کاهش فقر و آسیب پذیری از طریق تدوین پالیسی ها ، اوردن هم آهنگی و ایجاد فرصت های متوازن شغلی کمک نموده و همچنان با ارایۀ خدمات مصئونیت اجتماعی با تمرکز بر زنان، اطفال، خانواده های شهدا و معلولین از انها حمایت نماید.

رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار کار مؤثر، یکی از اولولیت های عمده وزارت کار، امور اجتماعی، میباشد که برای رسیدن به این هدف ارایه آموزشهای فنی و حرفوی برای افغانهای بیکار و کم عاید زیاد کمک کننده واقع شده میتواند .

Job Summary:

ریاست عمومی انکشاف مهارتهای وزارت کار، امواجتماعی، مسولیت پیشبرد مرکز اموزشی خانمها که برای اموزشی های فنی وحرفوی معتادین تداوی شده از مواد مخدر فعال گردیده است را بعهده دارد که برای مدیریت و ارایه اموزشها در این مرکز برای کارمندان با تجربه و متعهد ضرورت دارد که از ان جمله چهار بست را با لایحه وظایف اتی استخدام مینماید

Skills Required:

Securities

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

      توانایی در مراقبت و نگهداری ، شناسای افراد ، مهارت در کنترول افراد و اشخاص

بلدیت کامل به لسان های ملی (دری و پشتو) 

Duties & Responsibilities:

1.    مراقبت و نگهبانی از تخریب تعمیرات, وسایط, شبکه های برق و سایر موضوعات که مربوط به فعالیت های آتش سوزی و جرمی در اداره میباشد.

2.    مراقبت از دروازهای دخولی و خروجی به منظور جلوگیری از ورود افراد غیر مسؤل.

3.    نگهبانی وسایل و سایر اشیای قیمتی در /اداره جهت جلوگیری از سرقت آنها

4.    مراقبت و اطمینان از مصونیت کارمندان /اداره

5.    مراقبت از تمام وسایل محوله که جهت اجراات داده شده است

6.    تحویل دادن مواد های کمک های اولیه برای اشخاص که از اثر حملات و یا آتش سوزی آسیب دیده اند

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.   

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

ٰ§      داشتن حد اقل سواد کافی/ به سویه های بکلوریا و بالاتر ارجحیت داده میشود 

§      دوسال تجربه کاری 

Job Keywords:

محافظ
This job is expired