محافظ ساختمانی امور برق - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 332
Date Posted:Nov 5, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0156
Closing Date:Nov 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور تمام وظایف ذیل را به ارتباط حفاظت بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید بشکل موثر آن انجام دهد

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        درک اصول و قوانین .

·        توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

·        دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظایف.

·        توانایی برخورد معقول در حالات مغشوش و استثنیایی.

·        داشتن صحت کامل , شکیبایی طاقت و توانایی های فزیکی.

Duties & Responsibilities:

·        حفاظت از اموال معقول و غیر معقول دولت.

·        حفاظت از دفاتر دولتی .

·        داشتن تجربه کافی در امور محافظت و نگهبانی.

·        برخورد درست و به موقع در رفع مشکلات دشوار.

·        محافظت و مراقبت از تجهیزات و وسایل.

·        احترام به اوامر داده شده از سوی آمرین.

·        پرهیز از اعتیاد مواد مخدره و عدم مصاب بودن به آن.

·        داشتن توانمندی جسمانی در اجرای وظیفه.

·        پابندی به حاضری.

·        اجرای سایر وظایف محوله حسب ضرورت.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل باسواد با یک سال تجربه کاری

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

محافظ ساختمانی امور برق - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

 

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

 

Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/30126803-F6DA-4C0F-B75C-C0FE0AF7096C

 


DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc