محافظ ساختمانی امور برق - مرکز

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 577
Date Posted:Nov 5, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0156
Closing Date:Nov 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور تمام وظایف ذیل را به ارتباط حفاظت بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید بشکل موثر آن انجام دهد

Skills Required:

General

Skills Description:

·        درک اصول و قوانین .

·        توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

·        دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظایف.

·        توانایی برخورد معقول در حالات مغشوش و استثنیایی.

·        داشتن صحت کامل , شکیبایی طاقت و توانایی های فزیکی.

Duties & Responsibilities:

·        حفاظت از اموال معقول و غیر معقول دولت.

·        حفاظت از دفاتر دولتی .

·        داشتن تجربه کافی در امور محافظت و نگهبانی.

·        برخورد درست و به موقع در رفع مشکلات دشوار.

·        محافظت و مراقبت از تجهیزات و وسایل.

·        احترام به اوامر داده شده از سوی آمرین.

·        پرهیز از اعتیاد مواد مخدره و عدم مصاب بودن به آن.

·        داشتن توانمندی جسمانی در اجرای وظیفه.

·        پابندی به حاضری.

·        اجرای سایر وظایف محوله حسب ضرورت.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل باسواد با یک سال تجربه کاری

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired