مدیریت لابراتوار - جوزجان برشنا

 
Bachelor's Degree   Jawzjan, Afghanistan Full Time 360
Date Posted:May 8, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0019
Closing Date:May 22, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید


Job Summary:

شخص موظف این پست مدیر عمومی این مدیریت بوده و مسول کنترول و تنظیم تمام پرسونل فنی ساحوی واداری و پیش برد امور شعبات سروی، نصب و لابراتوار میتر ها وسهولت برق رسانی برای مشترکین میباشد

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر و دیتابس.

·        ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

·        انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

·        توانایی کار بشکل گروهی.

·        توانایی کار بشکل فردی.

Duties & Responsibilities:


  1. چک ،کنترول ،درجه بندی وتنظیم میترهای یکفاز
  2. چک ،کنترول ،درجه بندی وتنظیم میترهای سه فاز

3.     سرغچ نمودن میترهای یکفاز وسه فاز

4.     نظارت از ترمیم میترها مختلف آمپیر

5.     چک وکنترول ترانسفارمرهای جریان وولتاژ (پی تی وسی تی)

6.     تشخیص سرغچ های میترها

7.     تنظیم وکنترول کارمندان فنی لابراتوار مرکز وزونهای مربوطه

8.     رعایت اصول ومقرار تخنیکی درلابراتوار

9.     گزارش دهی درست و به موقع به مدیر خدمات میتر

10. گزارش گیری از کارکنان ما تحت

11. اطمینان از اجراات به موقع و موثر کار

  1. دیگر وظایف قانونی و مرتبط باوظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود

Job Location:

Afghanistan, Jawzjan

Qualifications:

حد اقل لسانس در رشته برق .

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

مدیریت لابراتوار - جوزجان برشنا
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc