مراقبت کننده (Caretaker-Re announced)

High School   Afghanistan, Kandahar Full Time 557
Date Posted:Sep 28, 2022
Reference:VA# 1156
Closing Date:Oct 5, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Female
Functional Area:Programme
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Project Based
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Women for Afghan Women (WAW):

Founded:  

Women for Afghan Women (WAW) is a grassroots civil society organization dedicated to protecting and promoting the rights of disenfranchised Afghan women and girls in Afghanistan and New York. In particular, WAW works to help Afghan women and girls exercise their rights to pursue their individual potential to self-determination, and to representation in all areas of life—political, social, cultural, and economic. WAW relentlessly advocates for women’s rights and challenges the norms that underpin gender-based violence to influence attitudes and bring about change.

Job Summary:

کارمند بايد لاندې ذکر شوې د دندې لايحه په کره ډول او د (ښځې د افغان ښځو لپاره) دفتر ټول اصولو او مقرراتو ته په احترام او پاملرنې سره په ریښتنې ډول ترسره کړي

Duties & Responsibilities:

• د مرکز د ماشومانو لپاره د مهال ويش برابرول او ځان ډاډه کول چې ټول ماشومان نوموړى مهال ويش تعقيبوي لکه ښوونځي ته تلل، د مطالعي وخت، د فارغه وخت کړنې او لوبې، د کور ورځني کارونه، استراحت او داسې نور.

• د ټولو اړینو اسنادو اپډيټ ساتل

• د ماشومانو د حمايوي مرکز مسؤل ته هره ورځ د ماشومانو د ستونزو راپور ورکول.

• د ماشومانو د حمايوي مرکز روانی مشاور ته د ماشومانو ټولو سلوکي ستونزو او رويو په اړه راپور ورکول.

• د ماشومانو سره په تعليمي فعاليتونو کې مرسته کول لکه د کورنۍ وظيفې ليدل، د کتابونو، مرستندويه موادو اوراپورونو ليدل.

• له ماشومانو سره د هغوي د ميندو د ليدنې يا ملاقات ترتيبول

• هره لحظه بايد پوه وي چې ماشومان چيرته دي

• په قطار کی ماشومانو منظم کول مخکې لدې چې درسي خونوته لاړشي

• د توظیف شوي استاد د نشتون په صورت کې د ماشومانو درسې خونوته نه استول

• د ماشومانو د حمایوی مرکز په هال او انګړ کی د ماشومانو لپاره د تفریحي او اجتماعي کړنو د ترسره کولو په موخه مهال ویش برابرول

• د ماشومانو د حمایوی مرکز د ماشومانو د سهارنۍ، غرمنی، او شپنۍ ډوډی د ویش پرمهال د ماشومانو د تعداد په اساس په تعین شوي وختونوکې ډاډ ترلاسه کول

• د ماشومانو او د هغوی د مربوطه خونو، تشنابونو، د مرکز د هلیزونو او پخلنځی د پاک والي څخه ځان ډاډه کول

• ماشومانو ته درسی توکې د (قرطاسي) او اړینو درسی مواد ویش

• دماشومانو د صحي بستو د موجودیت څخه ځان ډاډه کول

• د جامو (کالیو) ، پیزار او د ماشومانو د منظم یونفورم د شتون څخه ډاډ ترلاسه کول

• اخلاقي، تولیزو، کلتوري او اصلاحي کړ په برابرولوکې د ماشومانو سره مرسته کول

• د اړتیا سره سم نور کارونه سرته رسول.

Job Requirement:

• د ماشومانو د کارونو د لمړېتوب په برخه کي مهارت درلودل. 

• لږ تر لږه د دولسم ټولګي د فراغت سند لرل

• د ماشومانو د ساتنې په اړه کم ترکمه دوه کال تجربه لرل

Job Location:

Afghanistan, Kandahar
This job is expired

Similar jobs