مشاور امور مالی و اداری

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 472
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0901
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت مالیه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مشاور امور مالی و اداری

0901

Job Summary:

هدف وظیفوی: ارائه مشوره های تخنیکی در ترتیب و تنظیم بودجه عادی و انکشافی و بخش خدماتی و تکنالوژیکی وزارت، تامین ارتباط لازم و ارائه مشوره های لازم در پیش نویس طرح پالیسی ها و طرزالعمل های امور مالی و اداری.


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.     ارایه مشوره های لازمه علمـــی و قانونی جهت طرح و تسوید قانون و مقرره های مالــی و اداری مربوط به وزارت مالــــیه؛

3.     ارایه نظر مشورتی برای برخی از پیشنهادات ادارات این وزارت، جهت بازنگری و تعدیل قوانین و مقرره های مالی و اداری؛

4.     ایجاد همآهنگی مداوم با ریاست های مختلف وزارت مالیه، جهت طرح قوانین و مقرره ها و سایر اجراأت در مطابقت به قوانین

5.     مالی و اداری کشور؛

6.     ارائه مشوره و ابراز نظر در مورد قرارداد های تدارکاتی (بودجه عادی و انکشافی) با درنظرداشت بودجه منظور شده توسط وزارت مالیه؛

7.     تحلیل و ارزیابی قرارداد هایکه میان وزارت مالیه و سایر نهاد های داخلی و بین المللی به امضأ میرسد جهت دریافت موثریت و عدم

8.     موثریت آن ها؛

9.     اشتراک در جلسات انستیتیوت قانونگذاری وزارت عدلیه منحیث نماینده وزارت مالیه جهت بحث پیرامون قوانین و مقرره های امور

10. مالی بر طبق هدایت مقام وزارت بعد حصول پالیسی؛

11. اشتراک در جلسات امور پارلمانی و ارائه مشوره های لازم پیرامون رفع مشکلات امور مالی، حذف و تعدیلات در مواد قوانین و

12. مقرره های امور مالی کشور هر گاه ایجاب نماید؛

13. دیدبانی دوامدار از تطبیق پلان عواید (در ریاست گمرکات و عواید ) برای بدست آوردن پلان های عوایدی؛

14. نظارت دوامدار از صورت تطبیق بودجه انکشافی و تطبیق پروژه های انکشافی؛

15. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

16. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

17.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

19. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

20. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

21. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

22. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت مالی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.      تجربه کاری مرتبط (تخصصی امور مشوره دهی مالی ویا مالی و اداری ویا بودجه سازی ویا تدارکاتی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی؛

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 


This job is expired