مشاور ارشد امور پالیسی ها

  وزارت مالیه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 466
Date Posted:Jul 13, 2020
Reference:0313
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت مالیه:

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مشاور ارشد امور پالیسی ها 0313


Job Summary:

هدف وظیفه: ارائه مشوره های لازمه در بخش پالیسی ها به مقام رهبریت، و تامین ارتباط با واحد های پالیسی ساز.  


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·        وظایف تخصصی:

1.     ارائه مشوره های موثر و با کیفیت بمقام وزارت در بخش پالیسی ها جهت بهبود میکانیزم دستیابی به اهداف.

2.     ابراز نظر پیرامون حذف یا تعدیل ماده های قانون و اسناد تقنینی اداره در بخش پالیسی و حقوقی جهت غنا مندی.

3.     تحلیل و بازدید از وضیعت تصدی های عامه و ارائه مشوره به مقام وزارت جهت رشد تصدی ها.

4.     تعقیب و تحلیل از وضیعت دارائی های عامه، شناسائی چالش ها و مشوره جهت جستجوی راه های حل امکان پذیر.

5.     تحلیل وضیعت و نظارت بر عواید مالیات امور گمرکی و رائه مشوره های لازم جهت رشد عواید کشور.

6.     تدقیق و جمع آوری معلومات پیرامون قضایای جدید حقوقی، پالیسی و پلان گذاری به منظور بهبود امور.

7.     مرور و بازنگری اسناد تقنینی اداره به منظور تقویه پالیسی ها.

8.     ایجاد وطرح پالیسی های جدید جهت بلند بردن سطح بهره دهی وموثریت اموراداره، تشخیص نیازمندیها و کمبودات وارایه مشوره ها راه حل های مناسب جهت رفع بموقع مشکلات بوجودآمده.

9.     مقایسه طرح وپالیسی های پیشنهادی وآوردن تعدیلات لازم وضروری در پالیسی ها غرض بلندبردن کیفیت اموراداره وتعیین بهترین شیوه کار جهت پاسخ دهی به نیازمندیهای اداره.

10. تجزیه، تحلیل بررسی دقیق نیازمندیها در رابطه به پالیسی وارایه پیشنهادات به مقام اداره جهت تائیدی اسناد پالیسی جدید و یا تعدیلات آن.

·        وظایف مدیریتی:

11. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

13. رعایت و تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

14. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

·        وظایف هماهنگی:

16. هماّهنگی امورات با تیم کاری مشاورین بمنظور دستیابی زود هنگام به اهداف.

17. ایجاد هماهنگی در جلسات منطقوی و بین المللی جهت روشن سازی مسایل مربوط به وزارت مالیه.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:


1.     رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: انکشاف پالیسی ها، انکشاف پلانگذاری، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، پالیسی عامه، اقتصاد، پلانگذاری اقتصاد ملی، پالیسی اداره عامه، پالیسی های اقتصاد بین الملل، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2.     تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های ((انکشاف پالیسی ها) یا (انکشاف پلانگذاری) یا (طرح و تسوید اسناد تقنینی) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف) مدیریتی و تخصصی، حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستری و دو سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

3.     مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4.     موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب‌)     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛
Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired