مشاور حقوقی مقام ولسی جرگه

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 395
Date Posted:Jan 14, 2021
Reference:0657
Closing Date:Jan 25, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About دارالانشاء ولسی جرگه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مشاور حقوقی مقام ولسی جرگه

0657

Job Summary:

هدف وظیفه:  ارائه مشوره های سودمند و معلومات مسلکی به رئیس / هیئت اداری ولسی جرگه در امور حقوقی به منظور استفاده آنها در امور کاری.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·        وظایف تخصصی بست :

1)     مطالعه در عرصه های مختلف حقوقی و ارائه نظریات به منظور بهبود امور حقوقی و قانون گذاری؛

2)     تهیه طرح های حقوقی به هدایت رئیس مجلس؛

3)     ارائه معلومات و پاسخ های حقوقی به اساس درخواست رئیس مجلس / هیئت اداری؛

4)     تحلیل و تجزیه گزارشات حقوقی و ارائه نظریات سودمند پیرامون محتویات و ابعاد مختلف آن به مقام مجلس؛

5)     تهیه نکات نامه برای ملاقات های بخش حقوقی مقام ولسی جرگه به مشوره معاون امور پارلمانی و مسلکی و ریاست روابط بین المللی و ریاست امور پارلمانی و تقنینی؛

6)     تشریح و توضیح اسناد ملی و بین المللی به رئیس / هیئت اداری ولسی جرگه به منظور کسب آگاهی قبلی آنان جهت استفاده از آن در امور حقوقی.

7)     انتقال تجارب و اندوخته های علمی ، حقوقی و مسلکی خویش به اعضای ولسی جرگه ، در صورت استیذان رئیس / هیئت اداری ولسی جرگه.

·        وظایف مدیریتی بست :

8)     تهيه و ترتيب پلان كاري ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومي  ریاست مربوطه جهت نيل به اهداف تعين شده اداره.

9)     تهیه و تنظیم اسناد ملی و بین المللی در امور حقوقی و تقدیم آن به رئیس مجلس؛

10) تهیه و ارایه پیش نویس بیانیه ها و معلومات های مسلکی در رابطه به مناسبت های مختلف برای رئیس / هیئت اداری ولسی جرگه.

11) حفظ اسناد و معلومات جمع آوری شده به صورت سافت و هارد جاهای معین و مشخص به منظور استفاده از آن در مواقع مهم و ضروری.

12) اشتراک در مجالس مربوط به امور حقوقی بعد از هدایت مقام ولسی جرگه؛

13) ارائه گزارش کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

14) اجرای سائیر وظایف که از طرف مقامات و مسؤولین مربوطه طبق قانون به وی سپرده شود.

·        وظایف هماهنگی بست : 


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1)     رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ( حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات(فقه و قانون)) و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2)     تجربه کاری:

1.                 حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (امورتدقیق و تسوید اسناد تقنینی، حقوقی وارتباطات و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

·        مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

·        کاندیدانیکه رشته تحصیلی شان شامل شرایط استخدام مندرج لایحه وظایف نباشد با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

3)     مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

a.      نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4)     موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1)     رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ( حقوق و علوم سیاسی ، شرعیات(فقه و قانون)) و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

2)     تجربه کاری:

1.                 حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (امورتدقیق و تسوید اسناد تقنینی، حقوقی وارتباطات و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

·        مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

·        کاندیدانیکه رشته تحصیلی شان شامل شرایط استخدام مندرج لایحه وظایف نباشد با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

3)     مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

a.      نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

4)     موارد تشویقی:

الف) (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛