مشاور رسیدگی به واقعات عاجل و حوادث طبعی

  وزارت صحت عامه
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 395
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:0906
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مشاور رسیدگی به واقعات عاجل و حوادث طبعی

0906

Job Summary:

 هدف وظیفه: ارایه مشوره ها در انسجام امور رسیده گی به واقعات عاجل و حوادث طبیعی با در نظر داشت پالیسی ها و استراتیژی های وزارت صحت عامه جهت پاسخ گویی عندالموقع و مناسب مسلکی هکذا جلوگیری از پیشرفت وخامت حوادث غیر مترقبه؛ 

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف؛

2-     مشوره دهی در طرح پالیسی ها و استراتیژی های وزارت صحت عامه در امور مربوط.

3-     مشوره دهی در شیوه های پاسخ گویی مناسب به واقعات عاجل و حوادث طبیعی.

4-     سهم گیری در فعالیت های هماهنگ کننده بین السکتوری در مبارزه با حوادث جهت تقویت اداره موظف و مربوط در وزارت صحت عامه.

5-     مشوره دهی در آمادگی های از قبل پیشبینی شده حوادث ناگوار مختلف بشمول مرتب نمودن کیت های مختلف با در نظر داشت واقعات و حوادث مختلط .

6-     ارایه مشوره در تنظیم وسایل و مواد مورد ضرورت جهت استفاده و دسترسی بموقع به آن.

7-     تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلانهای بخش مربوطه .

8-     تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

9-      رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

10- رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

11- تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛

12- ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف؛

13- انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح ورئیس مربوطه به وی سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های اداره و حوادث، طب، مدیریت حوادث و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه یا تخصصی در امور حوادث و یا سایرموارد مندرج اهداف و مسولیت های این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتور.

3.     تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و تسلط کامل با لسان انگلیسی.

4.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired