مشاور رسیده گی به واقعات عاجل و حوادث طبیعی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 234
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:0627-1
Closing Date:Apr 22, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت صحت عامه :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول   وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مشاور رسیده گی به واقعات عاجل و حوادث طبیعی

0627-1


Job Summary:

هدف وظیفه: بهبود بخشیدن امور رسیدگی به واقعات عاجل وحوادث طبیعی جهت عرضه خدمات صحی در روشنائی استراتیژی ملی وزارت صحت عامه؛


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.      مشوره دهی در طرح پالیسی ها و استراتیژی های وزارت صحت عامه؛

2.      مشوره دهی در شیوه های پاسخ گویی مناسب به واقعات عاجل و حوادث طبیعی؛

3.      مشوره دهی در آمادگی های از قبل پیشبینی شده حوادث ناگوار مختلف به شمول مرتب نمودن کیت های مختلف با در نظرداشت واقعات و حوادث؛

4.      ارایه مشوره در تنظیم وسایل و مواد مورد ضرورت جهت استفاده و دسترسی به موقع به آن؛

وظایف مدیریتی:

5.      تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛

6.      حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛

7.      انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

8.      تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

9.      تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛

10.  رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛

11.  رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛

12.  رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛

13.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛

14.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

15.  سهمگیری در فعالیت های هماهنگ کننده بین السکتوری در مبارزه با حوادث جهت تقویت اداره مؤظف مربوط در وزارت صحت عامه؛


Job Requirement:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.   رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ذیل ( علوم طبی، مدیریت صحت عامه) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.


2.   تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور طبی، خدمات صحی، مدیریت صحت عامه، کنترول و کیفیت امور صحی و طبابت، نظارت و ارزیابی امور صحی و طبابت) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا.

3.   مهارت­‌های لازم:

أ‌.        تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

ب‌.    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

ت‌.    مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

أ‌.        (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

ب‌.    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired