مشاور تخنیکی ریاست خدمات طب عدلی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 194
Date Posted:May 6, 2021
Reference:مشاور تخنیکی ریاست خدمات طب عدلی
Closing Date:May 16, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff for the mentioned position.

Job Summary:

ارایه کمک های تخنیکی جهت برآورده شدن اهداف انکشافی وزارت صحت عامه در بخش توسعه و بهبود عرضه خدمات عدلی طبی از طریق ارایه مشوره های تخنیکی در بخش ارتقا ظرفیت و برنامه های آموزشی؛ عرضه خدمات در مرکز و ولایات؛ انکشاف اسناد تقنینی و اجرای سایر وظایف مربوطه

Duties & Responsibilities:

1.    طرح و ترتیب پلان ها؛ پالیسی ها؛ ستراتیژی ها؛ رهنمود ها؛ پروتوکول ها؛ قوانین؛ مقرره؛ طرزالعمل ها و سایر اسناد مربوطه در راس تیم ها کمیته های موظف

2.    همکاری و مشوره دهی در بخش های ارتقا ظرفیت و برنامه های اموزشی در مرکز و ولایات به شمول کنفرانس و ورکشاپ های مربوط

3.    همکاری و مشوره دهی برای ایجاد و فعال سازی شعبات طب عدلی در ولایات

4.    همکاری و مشوره دهی در بخش های تشکیلات؛ بودجه؛‌ انکشاف اداره و ایجاد بخش های جدید به شمول انجام نیازسنجی و شناساسی بخش های مورد ضرورت؛ طرح لایحه وظایف مربوط در هماهنگی با طب عدلی

5.     همکاری در قسمت انکشاف طرح ها، پروپوزل ها و سایر اسناد ضروری برای دونر ها و سایر مراجع مربوطه در رابطه به انکشاف طب عدلی

6.    مشوره دهی و همکاری در بخش طرح و تطبیق پلان های حکومت داری الکترونیک در هماهنگی با شعبات مربوط

7.    اشتراک در گروپ های کاری و مجالس مختلف که از طرف امر مافوق هدایت سپرده میشود

8.    مشوره دهی و همکاری در بخش های جمع آوری معلومات ولایتی به مقاصد ترتیب گزارشات واقعات و انکشاف دیتابیز برای جمع آوری معلومات و ارقام واقعات طب عدلی در مرکز و ولایات

9.    انجام سفرهای ولایتی به مقاصد رسمی بصورت انفرادی و یا در ترکیب تیم و یا هیات موظف

10. گزارش دهی هفته وار؛ ماهوار؛‌ ربعوار و سالانه و ارایه سایر گزارشات مطابق نیازمندی اداره و شعبات مربوط 

Job Requirement:

1.    داشتن سند تحصیلی در رشته طب به درجه ام دی تایید شده وزارت محترم تصیلات عالی

2.    دارای حد اقل 5 سال تجربه کاری در بخش های انکشافی مانند انکشاف اداره؛ مدیریت پروژه؛ مشاوریت های تخنیکی ادارات دولتی و موسسات بین المللی

3.    در صورت داشتن ماستری در رشته های (اداره و تجارت؛ اداره صحت عامه،‌ فورنزیک ساینس)‌ و یا تخصص در رشته طب عدلی؛ حد اقل 4 سال تجربه کاری در بخش های فوق الذکر (شماره 3)

4.    توانمندی فزیکی و روانی برای کار کردن در مربوطات اداره طب عدلی

5.    تسلط به زبان های رسمی ملی کشور (دری و پشتو)

6.    تسلط به زبان انگلیسی و پروگرام های کمپیوتر خصوصا ورد؛ اکسل؛ پاورپاینت

7.    توانائی و رضایت جهت سفر به ولایات به مقاصد رسمی

8.    داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب برای انکشاف و توسعه طب عدلی در کشور

9.    مهارت های عالی فردی، مذاکره و ارایه پرینتیشن.

10. تجارب قابل توجه در برنامه ریزی شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.

11. مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired