مستری

 
Secondary School   Afghanistan, Kabul Full Time 337
Date Posted:Sep 12, 2022
Reference:VA-DABS-HQs/14-0084
Closing Date:Sep 26, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور به حیث مستری ورکشاپ ریاست محترم حوزه تولید برق - سروبی ایفای وظیفه مینمایند.

Duties & Responsibilities:

·        ترمیم وسایط مربوط مرکز حوزه وفابریکات سه گانه تولیدی

·        تبدیلی مبلایل وسایط مطابق نورم ولایحه

·        محافظت وفعال نگاه داشتن وسایل کاربه منظور استفاده درست وبرجای

·        پاک کاری یومیه تمام لوازم کارغرض فعال نگاه داشت آن

·        اطاعت به اوامر امرین

·        حفظ اسرار اداره در همه حالات

·        اجرای سایر وظایف در وقت ضرورت

Job Requirement:

باسواد

با داشتن دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs