مسؤل تحریرات

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 680
Date Posted:May 14, 2019
Reference:PB 37/2019
Closing Date:May 28, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Banking
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Pashtany Bank:

Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.

Pashtany Bank is a State Owned bank and is registered with the Central Bank (Da-Afghanistan Bank) under the commercial banking license to operate nationwide. The Bank has been operating as one of the leading commercial banking service provider in Afghanistan.

In 2007, during the regime of Hamid Karzai, the name of Pashtany tejaraty bank was changed to Pashtany bank at the instance of Mr. Hayatullah Dayani the CEO of Pashtany bank. 

The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Summary:

اجرا کار های یومیه خویش مطابق به لایحه وظایف، تنظیم روابط با سایر شعبات،

نظارت از کار های یومیه اعضای شعبه مربوطه.

Skills Required:

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

· ترتیب و تنظیم تمام امورات شعبه، تحریر مکاتیب، استهدایه ها، استعلام ها، پیشنهادات و ابلاغ هر نوع هدایات مقام ریاست و هیت عامل در زمینه موضوعات مختلف.

· بررسی و کنترول از کارکنان شعبه و کمک به مامورین موظف در صورت لزوم.

· ترتیب اجندا هیت عامل و ارسال آن یک روز پیش به اعضای هیت عامل.

· حفاظت از اسناد های مهم و محرم بانک.

· اسکن نمودن صورت جلسات هیئت عامل بانک و گذاشتن در فولدر های مشخص و در ختم هر سال مالی برای محافظت بیشتر آن در سی دی ثبت و یک کاپی آنرا به بخش مربوطه رسماَ ارسال مینمایند.

·  ثبت تصاویب مجمع عمومی سهمداران، هیت عامل بانک، احکام مقام ریاست.

هدایت در مورد اسناد ضرورت شعبات مختلف بانک از آرشیف عمومی بانک.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·حداقل درجه تحصیل       : لیسانس

· تجارب لازمه                : از 2 الی 4 سال

داشتن تحصیلات عالی، تجربه و اهلیت مسلکی جهت پیشبرد کار های یومیه.

کورس های کوتاه مدت در بخش مدیریت (Project Management) آشنایی کامل با کمپیوتر، ...

بلدیت به زبان های ملی کشور (دری و پشتو).

بلدیت به زبان انگلیسی.Job Keywords:

to be competent
This job is expired