مسول تخنیکی تغذی در حالت اظطراری

Diploma   Afghanistan, Kabul Full Time 349
Date Posted:Jun 8, 2022
Reference:۳۸۳
Closing Date:Jul 15, 2022
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension: Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

هدف وظیفه : حصول اطمینان از چگونگی پیشرفت امورات کاری خدمات با کفیت تغذی معالجوی در حالات اظطراری جهت جلوگیری از مرگ میر اطفال


Duties & Responsibilities:

1.   شرکت در جلسات وظیفوی پروگرام های تداوی سوء تغذی شدید در حالات اظطراری

2.     تهیه راپور ماهوار ربعوار و سالانه مراکز تداوی سراپایی و مراکز احیا سوء تغذی شدید و ارایه آن به آمربخش

3.     ارایه مشوره ها تخنیکی برای حل مشکلات مسولین تغذی ولایات

4.     سفر به ولایات جهت نظارت از چگونگی پیشرفت امورات مراکز تداوی سر پایی و مراکز احیا مریضان سو تغذی شدید در حالات اظطراری

5.     جمع آوری ارقام که بصورت ماهوار از مراکز تداوی توسط مسولین تغذی ولاتات فرستاده میشود

6.     رهنمایی کارکنان جدید التقررو انتقال تجارب به آنها طبق لایحه وظایف


اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از سوی اداره برایش سپرده میشود 

Job Requirement:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (7) و (8) قانون خدمات ملکی ذکرگردیده است

1.     درجه تحصیل : داکتر طب و یا دیپلوم در رشته تغذی و یا بالاتر ازآن

2.     تجارب لازمه : تجربه در بخش تغذی یا صحت عامه داشته باشد

3.     مهارت در کمپیوتربخصوص Internet , Word, Excel, Power Pointداشته باشد

 

 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired