مسوول بهبود کیفیت

Master's Degree   Multi City Full Time 502
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:010
Closing Date:Jan 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

بهبود کیفیت عرضه خدمات شفاخانه یی با تطبیق ستندردها، پروتوکول ها و رهنمود ها در هماهنگی دیپارتمنت های مربوطه شفاخانه


Duties & Responsibilities:

1.      تهیه پلان امور بهبود کیفیت شفاخانه (وقایه انتان، مصونیت مریض، دفع ذباله ها، ستندرد های کلنیکی، ارزیابی و ارتقا ظرفیت ) و حصول اطمینان از تطبیق آن

2.      سهم فعال در انکشاف پلان های ستراتیژیک ، عملیاتی و سایر پلان های مرتبط شفاخانه غرض گنجانیدن موضوعات و موارد بهبود کیفیت در پلان های متذکره

3.      معرفی و تطبیق ستندرد ها، پروتوکول ها و رهنمود های شفاخانه یی مطابق پلان

4.      مسوول نظارت و مینتورنگ از تطبیق موثر و متداوم ستندردها، پروتوکول ها و رهنمود های بهبود کیفیت مطابق چک لست و سهم گیری Round Visit شفاخانه

5.      انجام ارزیابی های مقدماتی و تعقیبی ستندردهای شفاخانه یی و ترتیب پلان عملکرد برای رفع خلا های دریافت شده

6.      مسوول تدویر برنامه های آموزشی بهبود کیفیت ( وقایه انتان و مصونیت مریضان) در سطح شفاخانه مربوط

7.      مطمین شدن از انجام درست پروسیجرهای بخش نرسنگ مانند تطبیق کتیترها، زرقیات مصون، غیرملوث سازی وضد عفونی سازی وسایل طبی و سایر پروسیجر های مسلکی مطابق ستندرد های وقایه و کنترول انتان

8.      مطمین شدن از انجام نمونه برداری از افراد و مکانها و ساحات مشکوک به انتان ، تحلیل وتجزیه نتایج آن وشریک ساختن با بخش معالجوی وسایر پرسونل در صورت ضرورت

9.      اداره و رهبری مجالس کمیته وقایه انتان و ویزیت نوبتی ان، سکرتریت کمیته بهبود کیفیت در هماهنگی با تیم مدیریتی شفاخانه

10.  سهم گیری فعال در کمیته مرور واقعات فوتی شفاخانه و اشتراک در کمیته معالجوی و دوایی (DTC)

11.  ارایه نظریات و پیشنهادات برای بهبود تطبیق ستندرد های شفاخانه یی به تیم مدیریتی شفاخانه

12.   سهم گیری فعال در پروسه شستن عمومی سرویس‌های شفاخانه (اطاق مریضان، دهلیز، تشناب ها، کلکین ها، دروازه ها ، تجهیزات طبی و غیر طبی) مطابق رهنمود

13.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

14.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به اداره مربوط

15.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود


Job Requirement:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1.      داشتن حد اقل سند تحصیلی M.D و تخصص دریک از رشته های طبی تائید شده از مراجع زیربط

2.      تجربه کاری : داشتن سند تخصص دریک از رشته های طبی کافی است

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

 مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیف

Job Location:

Afghanistan, Ghazni, Zabul
This job is expired