مسئول ایستگاه

Bachelor's Degree   Faryab, Afghanistan Full Time 223
Date Posted:Jul 6, 2019
Reference:003
Closing Date:Jul 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Operation
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

عنوان وظیفه      : مسئول ایستگاه 

وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت             : ولایت فاریاب (آقینه)

بخش               : ریاست اداره خط آهن آقینه

بست                 : (4)

گزارشدهی به     : مسؤل مبادله قطار

گزارشگيري از   : کارمندات تحت اثر

Job Summary:

هدف وظیفه       : برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به بهره برداری، حفظ و مراقبت ایستگاه های خط آهن.

Skills Required:

Business Management Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       مهارت های لازم در حفظ و مراقبت و امور ایمینی خط آهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.

2.     مدیریت و کنترول عملیات ساحه، استیشن ایستگاه، کارکنان، حرکت ترین ها و تنظیم حرکت مصؤن واگن ها در ساحه .

3.     حصول اطمینان از تطبیق تمام فعالیت های عملیاتی و ایمنی راه آهن .

4.     رهنمائی و هماهنگی ترافیک راه آهن، و همچنان نظارت از حرکت تمام قطارها، حفظ و ثبت فعالیت ها در سیستم های کمپیوتری.

5.     حصول اطمینان و همکاری در حصه آگاهی از ساحه کاری و مطلع بودن از تغییرات در ویژگی های فزیکی ساحه .

6.      تنظیم تقسیم اوقات قطار ها، مسیر ها، زمان ورود و خروج قطار ها .

7.     مطالعه و دریافت معلومات درباره آب و هوا و یا هر شرایط محیطی تاثیر گذار بر حرکت قطار ها .

8.     حصول اطمینان از حرکت قطار با توجه به پلان عملیاتی ، کاری و طبق نیاز .

9.     ترتیب گزارش از صورت (نقض قوانین،مقررات و هر گونه بی نظمی به حرکت قطار) و ارایه آن به مدیر عمومی مربوطه.

10. مدیریت و تنظیم عبور و مرور ترین ها برای جلوگیری از تاخیر های غیر ضروری.

  1. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیازمندی های آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت.

12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های اداره مربوطه.

  1. برنامه ریزی، انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.

14. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Faryab

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7 و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

·         درجه تحصیل

o      داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : انجنیری خط آهن ، ساختمان های ترانسپورتی، سیول و انجنیری میخانیک به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

·         تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       مهارت های لازم در حفظ و مراقبت و امور ایمینی خط آهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.

Job Keywords:

س
This job is expired