مسئول مبادله قطار

Bachelor's Degree   Faryab, Afghanistan Full Time 183
Date Posted:Jul 6, 2019
Reference:001
Closing Date:Jul 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Transportation
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

عنوان وظیفه      : مسئول مبادله قطار 

وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت             : ولایت فاریاب(آقینه)

بخش               : ریاست اداره خط آهن آقینه

بست                 : (4)

گزارشدهی به    : ریاست اداره خط آهن آقینه

 گزارشگيري از   : کارمندان تحت اثر

کود                :

Job Summary:

هدف وظیفه       :برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به مبادله قطار، تسلیم گیری واگونها در اسرع وقت، چک و کنترل پلمب واگنها و تسلیم گیری بارنامه ها

............................................................................................................................................

Skills Required:

Business Management Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       مهارت های لازم در ارتباط به اموراستیشن خط آهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.

Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.

2.     حصول اطمینان از تطبیق تمام فعالیت های عملیاتی و ایمنی راه آهن .

3.     رهنمائی و هماهنگی ترافیک راه آهن، و همچنان نظارت از حرکت تمام قطارها، حفظ و ثبت فعالیت ها در سیستم های کمپیوتری.

4.      حصول اطمینان از حرکت قطار با توجه به پلان عملیاتی ، کاری و طبق نیاز.

5.     ترتیب گزارش از صورت (نقض قوانین،مقررات و هر گونه بی نظمی به حرکت قطار) و ارایه آن به مدیر مسئولین مربوط.

6.     تنظیم عبور و مرور ترین ها برای جلوگیری از تاخیر های غیر ضروری.

7.     ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود بخشیدن اجراآت و تعین نیازمندیهای آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت.

8.     ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های آمریت مربوطه.

9.     برنامه ریزی، انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Job Location:

Afghanistan, Faryab

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای احراز این بست در مواد (7 و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

·         درجه تحصیل

o      داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: خط آهن، ساختمان های ترانسپورتی و سیول به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.    

·        تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه    

  • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       مهارت های لازم در ارتباط به اموراستیشن خط آهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.

Job Keywords:

س
This job is expired