مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1367
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:000
Closing Date:Nov 9, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Da Afghanistan Bank:

Founded:  

DAB plays role as central bank of Afghanistan located at Ibne Sina Watt Kabul Afghanistan.

Job Summary:


پُست مسئول نرخ مبادلۀ سعار آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد خارج از بانک سپرده میشود.

نام پُست :     مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

گرید :           هفتم

نوع استخدام : دایمی


Duties & Responsibilities:

·        نظارت و ادارۀ کارهای جاری بخش جمع آوری ارقام نرخ مبادلۀ اسعارو حصول اطمینان از اینکه کارهای گذارش دهی بوقت معین و بصورت درست تهیه میشوند و به مراجع مربوطه فرستاده می شوند.

·        ترتیب و تقدیم گذارش های مطلوبه از جانب معاونان و آمر عمومی سیاست پولی، جواب دهی به سوالات بیرونی در بارۀ نرخ تبادلۀ اسعار، نرخ طلا، نقره و SDR در ساحۀ مسئولیت مدیریت جمع آور ارقام نرخ تبادلۀ اسعار.

·        تنظیم و نگهداری ارقام و گزارش های مربوط بشکل منظم و مصئون در کمپیوتر و فایل های مربوط.

·        تهیۀ گزارش به بخش های مختلف د افغانستان بانک طبق نیاز ان ها.


Job Requirement:

درجۀ تحصیل: لیسانس در اقتصاد، اداره و مدیریت، بانکداری و مالی.

تجربه: حد اقل (3) سال تجربه کاری مرتبط ·  ·        فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

·        بلدیت به برنامه های کمپوتر (MS Office)

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired