متعمد خزاین - ساختمانی امور برق - مرکز

 
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 402
Date Posted:Nov 24, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0167
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 شخص مذکور مسول اخذ نگهداشت و توزیع پول بوده در ضمن ترتیب و حفظ اسناد و ارایه گزارش به بخش مربوطه نیز مسولیت کارمند متذکره میباشد .     

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.      درک اصول و قوانین .

2.      توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

3.      دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه.

4.      توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش استثنایی.

5.      داشتن صحت کامل , شکیبایی, طاقت و توانایی های فزیکی.

Duties & Responsibilities:

نگهداری و محافظت از پول فزیکی در سیف های مخصوص اداره برای جلوگیری از مفقود شدن .

انتقال پول از مراجع مربوطه و تحویل آن به اشخاص و ادارات مطابق اسناد .

مهر و لاک دروازه های خزانه در حضور داشت هیئت توزیع .

طی مراحل اسناد مصرفی به شعبات ذیربط به منظور حصول وجه سر دستی و رفع جمع دهی .

توزیع پول حواله شده در محضر هیات به منظور مصارف روزمره به افراد و اشخاص دارای سند از اداره مربوطه .

اجرای سایر وظایف دیگر در موقع ضرورت .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل بکلوریا با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

نوت : واجدین شرایط بست متذکره باید تضمین پولی یک صد هزار افغانی (100000) را پرداخت نماید .

Job Keywords:

متعمد خزاین - ساختمانی امور برق - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply


OnlineApplicationForm


 http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/8CAE7B7E-6A77-412A-8378-A52BDFB10A89

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.