متعمد خزاین - ساختمانی امور برق - مرکز

 
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 595
Date Posted:Nov 24, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0167
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 شخص مذکور مسول اخذ نگهداشت و توزیع پول بوده در ضمن ترتیب و حفظ اسناد و ارایه گزارش به بخش مربوطه نیز مسولیت کارمند متذکره میباشد .     

Duties & Responsibilities:

نگهداری و محافظت از پول فزیکی در سیف های مخصوص اداره برای جلوگیری از مفقود شدن .

انتقال پول از مراجع مربوطه و تحویل آن به اشخاص و ادارات مطابق اسناد .

مهر و لاک دروازه های خزانه در حضور داشت هیئت توزیع .

طی مراحل اسناد مصرفی به شعبات ذیربط به منظور حصول وجه سر دستی و رفع جمع دهی .

توزیع پول حواله شده در محضر هیات به منظور مصارف روزمره به افراد و اشخاص دارای سند از اداره مربوطه .

اجرای سایر وظایف دیگر در موقع ضرورت .

Job Requirement:

حدی اقل بکلوریا با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

نوت : واجدین شرایط بست متذکره باید تضمین پولی یک صد هزار افغانی (100000) را پرداخت نماید .


1.      درک اصول و قوانین .

2.      توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

3.      دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه.

4.      توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش استثنایی.

5.      داشتن صحت کامل , شکیبایی, طاقت و توانایی های فزیکی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired