متعمد تحویل خانه ها - مرکز

 
High School   Kabul, Afghanistan Full Time 718
Date Posted:Nov 5, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0154
Closing Date:Nov 19, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص مذکور مسول اخذ نگهداشت توزیع تجهیزات و وسایل مربوطه بوده در ضمن ترتیب و حفظ اسناد و ارایه گزارش به بخش نیز مسولیت کارمند متذکره میباشد 

Duties & Responsibilities:

·        تمام اقلام و اجناس که توسط مدیریت محترم تهیه و تدارکات ذریعه هیت محترم خریداری بعد از طی مراحل صورت گرفته در جمع تحویلدار جنسی چک وارده و تسلیمی معتمد مذکور اخذ و دور تحویلخانه میگردد.

·        تمام اقلام و اجناس مورد ضرورت مرکز و واحد های دومی بعد از طی مراحل قانونی آن از جمع تحویلدارد موصوف چک صادره صورت گرفته و به اشخاص مربوطه آن تسلیم میگردد.

·        اقلام و اجناس پروتوکول شده مورد ضرورت واحدهای دومی بعد از طی مراحل و انجام وظیفه موظفین بعد از طی مراحل و بررسی هیت محترم معاینه توظیف شده بعدا تسلیم تحویلدار موصوف گردیده و چک وارده در جمع تحویلدار دور تحویلخانه صورت گرفته و به مرجع مربوطه آن جابجا میگردد.

·        البته نظر به ضرورت واحد های دومی اجناس مورد ضرورت واحد های دومی و مرکز بعد از احکام مقام محترم ذیصلاح و طی مراحل اصولی آن از جمع معتمد جنسی چک صادره صورت گرفته و به شخص مربوطه آن تسلیم میگردد.

·        اینک قرار شرح فوق معتمد جنسی باید باسواد بوده و به حساب جمع و خرچ بلدیت عام وتام داشته و به ریاضی و حسابات وارد باشد.

·        اجرای سایر وظایف دیگر در موقع ضرورت.

Job Requirement:

·   حد اقل فارغ صنف دوازده

 داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری .

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

نوت : واجدین شرایط بست متذکره باید تضمین پولی یک صد هزار افغانی (100000) را پرداخت نماید    


·        داشتن مهارت در لسان های دری و پشتو.

·        درک اصول و قوانین .

·        توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت .

·        دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه.

·        توانایی برخورد معقول در حالات مغشوش و استثنایی.

·        داشتن صحت کامل ، شکیبایی ، طاقت و توانایی های فزیکی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc